Isnin, 27 Julai 2009

Kaedah Penyelidikan Bahasa

1.0 PENDAHULUAN
Latar Belakang Kajian


Lazimnya kita mengetahui bahawa penguasaan bahasa pertama berlaku secara semulajadi semenjak kecil lagi. Pada tahap ini, bahasa akan dipelajari secara berperingkat-peringkat. Seperti mana yang kita ketahui bahawa bayi belajar secara tidak formal Mereka dapat menguasai bahasa itu dengan cara ‘memperoleh’ bukan melalui proses pembelajaran. Mereka hanya perlu didedahkan kepada bahasa ibunda mereka dan secara tidak disedari mereka akan pandai dengan sendirinya menggunakan bahasa itu.

Dalam kajian ini kita akan penyelidik dan cadangan tentang senario kelemahan murid sekolah rendah dalam menguasai bahasa kedua dalam proses pembelajaran. Penyelidikan ini berkisar di beberapa buah sekolah di Bahagian Sarikei di mana pelajarnya terdiri daripada pelbagai etnik. Mejoritinya mempunyai bahasa ibunda masing – masing. Kita akan kaji mengapa masih ramai pelajar belum dapat menguasai bahasa kedua terutama sekali dari segi sebutannya kerana mereka masih lagi dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka masing – masing. Beberapa faktor telah diambil kira seperti minat terhadap mempelajari bahsa kedua, latar belakang geografinya, kemudahan pasarana seperti telefon, termasuk radio dan televisyen, begitu juga dengan pendapatan ibubapa yang mempunyai taraf hidup yang rendah. Selain daripada itu kebanyakkan daripada ibu bapa masih lagi hidup dalam kehidupan yamg serba daif. Mereka mengangga bahawa pelajaran itu tidak penting bagi golongan ini.

Penyataan Masalah

Mempelajari bahasa kedua merupakan satu proses mempelajari lakuan baru. Justeru, dalam proses pembelajaran, gangguan daripada bahasa ibu sering terjadi. Oleh itu, pengajaran bahasa kedua hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara semulajadi dan tidak terlalu formal.

Berbeza dengan pembelajaran bahasa kedua, bahasa mestilah dipelajari secara formal dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan Oleh itu, dorongan yang kuat dan sikap yang baik adalah perlu untuk belajar.

Penekanan sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup yang membolehkan bahasa tersebut sering didengar dan dituturkan. Mungkin salah satu masalah yang besar ialah, bahasa Melayu yang diajar itu amat formal dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan hari-hari, sehingga murid-murid terpaksa mempelajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka tuturkan di luar kelas.
Tambahan pula mempelajari bahasa kedua merupakan salah satu daripada proses pembelajaran di setiap sekolah di Malaysia. Para pelajar mesti bekerja keras untuk mempelajari bahasa kedua ini. Bahasa kedua menjadi salah satu daripada mata pelajaran yang mesti diajar walaupun sukar bagi pelajar untuk mempelajarinya. Untuk mempelajari Bahasa Kedua ini pelajar hendaklah perlu banyak membaca. Masalah yang dihadapi oleh murid zaman kini ialah mereka mempunyai pandangan yang negative

Dalam konteks pengajaran bahasa Melayu, pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada pelajar Melayu sendiri tidak banyak menimbulkan masalah tetapi mengajarnya sebagai bahasa kedua kepada pelajar bukan penutur jati memerlukan perhatian yang lebih teliti. Pelajar perlu melalui rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti yang tersusun dengan kaedah-kaedah tertentu.

Adalah jelas, mempelajari bahasa kedua merupakan satu proses mempelajari lakuan baru. Justeru, dalam proses pembelajaran, gangguan daripada bahasa ibu sering terjadi. Lingkungan kebudayaan dan linguistik di kalangan pelajar sering mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua mereka. Oleh itu, pengajaran bahasa kedua hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara semulajadi dan tidak terlalu formal. Penekanan sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup yang membolehkan bahasa tersebut sering didengar dan dituturkan.Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah seperti berikut :

i. untuk persediaan para guru – guru disekolah rendah tentang persediaan kanak – kanak tentang pembelajaran bahasa dan penguasaannya.
ii. Untuk mengetahui tentang pembelajaran bahasa kedua bagi kanak – kanak.
iii. Mengetahui tentang perbezaan diantara penguasaan Bahasa Pertama dan pembelajaran bahasa kedua dan mempelajari penggunaan bahasa.
Rangka Konsepsual
Tajuk Cadangan
Mempelajari Bahasa Kedua adalah di kalangan pelajar sekolah rendah masa kini.
Kajian Kes di SK Budu, Saratok, Sarawak
Objektif Kajian Teori Kajian
Persempalan Tempat Kajian
Kaedah Kajian

Kerangka Teori


Teori Skema yang telah dikemukakan Rumelhart ( 1981 ) yang berkaitan dengan pengetahuan individu atau struktur data yang bagi mengambarkan konsep umum yang ada dalam ingatan manusia. Mengikut teori skema, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang digambarkan dalam satu uni kotak yang dinamakan “skemata ”. Skema merupakan pengetahuan seseorang tentang semua konsep objek, peristiwa, situasi, tingkah laku dan urutan – urutan perlakuan dalam unit tersebut. Objek yang dimaksudkan mempunyai kaitan dengan pengatahuan.
Menurut Abd. Rahman ( 1997 ), Teori mekanis cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung atau secara fizikal. Mereka yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli – ahli bahasa seperti Bloomfield, Sapir, Boas, Fries dan Brooks, Sarjana – sarjana psikologi menyertai aliran ini ialah J.B Watson, E.r.Guthrie, edward L, Tondike, I.P. Pavlov dan B.F Skinner.
Golongan ini beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan lakuan. Ini bermakna penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis melalui latihan dan pengulangan. Rangsangan yang datang kepada seseorang adalah dari dalam dirinya, dan daripadanya timbul gerak balas terhadap orang lain untuk melahirkan pertuturan dan sebutan daripada simbol. Dalam konteks pengajaan dan pembelajaran bahasa teori mekanis menegaskan latihan dan latih tubi pola bertujuan untuk membentuk satu kebiasaan baru bagi pelajar.

Teori mekanis juga menekan kemahiran lain seperti pertuturan lisan dan kemahiran mendengar kerana kedua – dua kemahiran ini mempunayai hubungan yang rapat dan mudah untuk dikuasai berbanding dengan aktiviti membaca dan menulis. Kesemua kemahiran ini perlu diberi awal dalam pembelajaran yang berterusan di sekolah.
Ujian kloz pula bertujuan untuk menentukan tahap kebolehan individu yang dikaitkan dengan beberapa kemahiran lain, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran perbendaharaan kata, tatabahasa, kefahaman bacaan di samping kefasihan dan kelicinan sintaksis.

Kepentingan Kajian / Kesinifikanan

Hasil daripada cadangan kajian ini nanti bolehlah dimanfaatkan oleh guru – guru sekolah rendah yang mengajar bahasa kedua kepada pelajar yang masih lagi mempunyai kepekatan diksi dalam bahasa ibunda mereka, disamping itu juga ianya boleh digunakan oleh pihak Pusat Perkembang Kurikulum untuk merobak huraian sukatan pelajaran dan di semak semula supaya ianya lebih berkesan untuk dgunakan oleh warga pendidik.
Guru dan ibu bapa dapat menentukan bentuk keperluan dan penyediaan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran bagi melaksanakan program pemulihan khas bagi mereka yang lemah. Ketidaksesuaiannya perlu diubah dan diganti dengan kaedah baru yang mungkin mampu memberi penyelesaian yang lebih baik. Kajian cadangan ini penting untuk membaiki tahap pancapaian akademik secara menyeluruh.
Pihak yang berwajib dalam organisasi pendidik di Malaysia ( KPM ) perlu menyedari masalah pembelajaran bahasa kedua bagi murid – murid yang tinggal jauh dipedalaman. Bagaimana cara hendak menbaiki itu terpulanh pada kretiviti seseorang guru tersebut Organisasi ini perlu merancang kurikulum khas bagi pelajar yang terbabit.
Skop Kajian

Kajian ini akan meliputi beberapa orang guru dan pelajar telah sebuah sekolah di kawasan luar bandar Sarawak, yang terletak berhampiran dengan Pekan Kecil Daerah Saratok. Sekolah ini dipilih berdasarkan lokasinya yang jauh dari bandar dan latar belakang status sosioekonomi keluarga pelajar kebanyakanya terdiri daripada golongan sederhana, dimana mejoriti ibu bapa atau penjaga bekerja sebagai petani dan penoreh getah.

Kaedah kajian yang menggunakan Ujian Kloz dan soal selidik kepada 10 orang responden ( pelajar ) sebagai sampel akan turut mengambil kira maklum balas guru bagi mencapai objektif kajian. Skop ujian dan soal selidik yang akan dijalankan adalah tertakluk kepada keperluan objektf kajian


Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam tajuk kajian cadangan ini adalah seperti berikut :
Mempelajari
Perkataan“ mempelajari ”adalah berasal dari kata dasar pelajar . Mempelajari merujuk kepada proses menimba ilmu dari seseorang ataupun institusi pendidikan.
Bahasa Pertama
Menurut Kamarudin Hj. Husin (1998) : “Bahasa pertama ialah bahasa yang mula-mula sekali dikuasai oleh seseorang sejak dia masih kanan – kanak iaitu
iaitu sebelum dia mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua. Bahasa pertama ini
sering juga disebut bahasa kandung atau bahasa ibunda.”

Dikalangan
Menurut Kamus Dewan perkataan kalangan bermaksud lingkungan, golongan : di ~ orang Melayu:di ~ mahasiswa ; bahasa ~ bahasa ( kata – kata ) yang biasa dipakai dalam sesuatu golongan tertentu; ~ atas golongan.

Pelajar
Perkataan pelajar adalah pelaku kepada perbuatan belajar, iaitu individu yang sedang dalam jangka masa proses belajar, atau menimba ilmu dari seseorang atau institusi pendidikan. Sekolah rendah adalah satu institusi pendidikan di Malaysia yang mengendali kumpulan pelajar dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun berdasarkan syarat – syarat tertentu. Menurut kajian Mohd Azmi ( 2001 ), Pendidikan di Malaysia menggunakan sistem 6-3-2-2, iaitu 6 tahun di sekolah rendah yang bermula pada usia kanak – kanak 7 hingga 12 tahun ; 3 taun sekolah menegah rendah, yang bermula pada usia pelajar 13 hingga 15 tahun; 2 tahun di sekolah menegah atas, yang bermula pada usia 16 hingga 17 tahun; dan 2 tahun dalam tingkatan 6 di peringkat pra- universiti.
Dapatlah kita katakan di sini bahawa pengertian pelajar sekolah rendah bermakna individu yang dalam lingkungan usia 7 hingga 12 tahun dan masih belajar atau bersekolah di sekolah Kebangsaan di negara ini. Sekolah Kebangsaan yang dimaksudkan dalam kertas cadangan ini ialah SK Budu, Seratok, Sarawak.
Masa Kini
Masa kini pula membawa pengertian waktu sekarang. Waktu berlaku sesuatu peristiwa.Menurut Kamus Dewan ( 1996 ) masa bermaksud waktu atau ketika ini. Manakala perkataan Masa pula menurut Kamus Dewan ( 1996 ) kini bermaksud sekarang ini, waktu ini.

Kesimpulan Definisi Istilah

Kesimpulan defini istilah yang digunakan oleh penyelidik ialah bagaimana hendak mempelajari dan menguasai Bahasa Kedua di kalangan pelajar dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Budu Seratok, Sarawak.Bagaimana cara hendak menguasai bahasa kedua tersebut.

Sorotan Kajian
Beberapa Kemahiran Asas Bahasa

Penguasaan bahasa untuk tujuan komunikasi merupakan matlamat pengajaran bahasa di sekolah. Beberapa kemahiran asas lain yang harus diberi penekanan sama rata bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi ialah mendengar, kemahiran menulis dan kemahiran bertutur. Semua kemahiran berbahsa dan komunikasi memerlukan proses yang kompleks

Penguasaan Bahasa Pertama Dan Pembelajaran Bahasa Kedua
Ahli-ahli psikolinguistik berpendapat bahawa proses mempelajari bahasa pertama adalah secara terus tanpa sebarang aktiviti terjemahan daripada bahasa lain. Dalam hal ini, kanak-kanak hanya menguasai pertuturan sahaja secara sebarangan. Setelah beberapa lama melalui proses mendengar, memerhati kebiasaan, barulah mereka dapat bertukar mengikut kebiasaan bahasa itu. Pembelajaran yang diperolehi adalah secara tidak langsung tanpa sebarang kaedah. Bahasa dikuasai secara keseluruhan dan tidak sekerat-sekerat atau terpisah dalam bentuk berasingan.

Walaupun begitu dalam menguasai bahasa pertama atau bahasa ibunda beberapa proses dilalui oleh kanak-kanak. Dalam hal ini, Kamarudin (1988) membahagikan proses tersebut seperti berikut :
i. Peringkat fonologi
Peringkat mengeluarkan bunyi-bunyi dan membiasakan diri dengan bunyi- bunyi yang didengar
ii. Peringkat morfologi
Peringkat menggabungkan unit-unit bunyi menjadi bunyi-bunyi yang
bermakna.
iii. Peringkat sintaksis
Peringkat menggabungkan morfem-morfem menjadi ungkapan-ungkapan
atau ayat-ayat yang bermakna.

Prinsip-prinsip Pengajaran Bahasa Pertama

i. Kemahiran bahasa dikuasai secara beransur-ansur

Penguasaan sesuatu kemahiran bahasa di kalangan kanak-kanak berlaku secara beransur-ansur. Mula-mula mereka mengeluarkan bunyi-bunyi, kemudian mencantumkan unit-unit bunyi itu menjadi perkataan dan selepas itu mencantumkan pula perkataan-perkataan itu menjadi ungkapan atau ayat. Kanak-kanak memerhati dan menangkap sebarang kemahiran bahasa itu daripada penutur-penutur lain. Lama-kelamaan mereka akan menjadi mahir dengan sendirinya. Proses kefahaman boleh wujud lebih awal daripada proses melahirkan ucapan.

ii. Banyak aspek bahasa dikuasai sekaligus

Lazimnya setiap kemahiran bahasa dikuasai dengan cara yang perlahan dan ini membolehkan beberapa aspek bahasa itu dapat dikuasai secara sekaligus. Sebagaimana yang diketahui, bahasa mempunyai banyak rumus dan peraturan dan semuanya ini dikuasai secara serentak. Kanak-kanak umpamanya dapat menguasai bunyi, perkataan, pengimbuhan, makna, dan penggunaannya dalam ayat secara sekaligus.

iii. Kanak-kanak mempelajari menggunakan bahasa tetapi tidak mengenainya

Prinsip ini menerangkan bahawa kanak-kanak tidak cuba mengkaji jalan bahasa dalam proses menguasai bahasa tersebut. Mereka belajar menggunakannya. Kanak-kanak tidak diminta menjelaskan kenapa sesuatu ayat itu betul atau salah tetapi mereka perlu tahu betul salahnya. Dalam aspek tatabahasa misalnya, kanak-kanak tidak diminta mengkaji rumus-rumusnya tetapi cukup sekadar menggunakannya dalam ayat-ayat yang betul.

iv. Kanak-kanak menggunakan bahasa mengikut konteks makna

Kanak-kanak belajar menggunakan bahasa itu dengan memerhati atau mendengar dan kemudiannya menggunakan unsur yang sama dalam keadaan yang serupa bagi memberikan maknanya. Walaupun tidak memahami sistem tatabahasa, tetapi mereka amat mengetahui hubungan perkataan dengan perkataan dalam ayat dan antara ayat dengan ayat yang lain. Mereka menggunakan sesuatu perkataan itu dalam konteks makna, bukannya dalam konteks tatabahasa. Semasa mengajar, guru perlulah mencari konteks makna bagi menjelaskan makna perlatan itu. Pelajar diberi latihan dan latih tubi pemakaian perkataan yang betul.

v. Kanak-kanak mempunyai kebiasaan sendiri mempelajari bahasa dan pertuturan

Kanak-kanak mempelajari pertuturan menurut kebiasaan tertentu. Kebiasaan ini mungkin kebiasaan seseorang individu atau kelompok penutur. Mereka mempunyai kumpulan sendiri dan mempunyai habit dalam cara bertutur yang tersendiri. Jadi kanak-kanak tidak perlu dihalang mengembangkan kebolehan mereka berbahasa secara tersendiri.Pembelajaran Bahasa Kedua

Pengajaran bahasa kedua berbeza dengan penguasaan bahasa pertama. Bahasa kedua diperolehi dan dikuasai melalui pembelajaran. Di mana pembelajaran tersebut adalah bersifat formal, menekankan banyak latihan dan pengulangan hingga membentuk satu tabiat. Ini dijelaskan oleh Rivers W.M (1964) yang menyatakan pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah merupakan satu proses mekanikal yang membentuk tabiat

Oleh itu, cara penguasaannya adalah sama dengan proses pembentukan tabiat
yang lain seperti belajar menaip, berenang, memamndu, dan lain-lain. Proses pembelajaran menetapkan jika sekali berjaya dilakukan dengan baik maka ia akan dapat diulangkan untuk seterusnya secara automatik. Jika proses penguasaan di peringkat awal seorang kanak-kanak, berkemungkinan besar dia akan melalui proses-proses yang sama dengan proses penguasaan bahasa pertama, sementara proses penguasaan bahasa kedua selepas peringkat awal kanak-kanak akan melalui tahap dan cara yang agak berbeza dengan proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Hal ini pernah ditegaskan oleh Brown (1980) : “Adult, more cognitively secure,appear to operate from the solid foundation of the first language and thus manifest more interference.”
Seterusnya Rivers melalui teori pendekatan mengajar bahasa iaitu ‘pendekatan dengar sebut’ menyatakan bahawa :
a. a. Pembelajaran bahasa asing pada asasnya adalah merupakan satu proses yang mekanikal membentuk tabiat.
b. b. Analogi memberi asas yang lebih kukuh terhadap pembelajaran bahasa asing daripada analisa.

Oleh itu, daripada kenyataan tersebut dapatlah diandaikan tabiat adalah
disebabkan melalui peneguhan dan tabiat berbahasa kedua pula boleh dibentuk dengan berkesan bukan dengan membuat kesilapan-kesilapan tetapi mempelajari apa yang betul. Latih tubi memainkan peranan yang penting bagi menggalakkan kebolehan ini berfungsi.

Menurut pendekatan kognitif (Chomsky), mempelajari bahasa ialah satu proses menguasai dengan cara sedar akan pola-pola fonologi, sintaksis dan leksikal satu-satu bahasa itu. Teori ini menekankan kepentingan pemahaman murid akan struktur bahasa asing. Kesenangan mempelajari bahasa tersebut akan dapat berkembang secara mudah sekiranya murid-murid mempunyai penguasaan kognitif terhadap struktur-struktur bahasa tersebut.

Prinsip-prinsi Pengajaran Bahasa Kedua

i. Pembelajaran bahasa kedua ialah satu proses mekanis

Pembelajaran bahasa kedua adalah merupakan satu proses mekanis yang membentuk lakuan baru, iaitu lakuan kemahiran bahasa. Latihan-latihan yang diteguhkan dilakukan untuk membina habit bahasa yang dipelajari itu.

ii. Bentuk bahasa pertuturan hendaklah dipelajari dahulu

Pengajaran bahasa kedua mestilah didahulukan dengan aktiviti lisan. Ini bermakna aktiviti pengajaran harus bermula daripada kemahiran mendengar, kemudia bertutur dan seterusnya kepada membaca dan menulis. Kanak-kanak diajar menyebut sesuatu kata itu dahulu sebelum bentuk-bentuk tulisan diajarkan. Cara ini akan menghasilkan satu pengajaran bahasa kedua yang berkesan.

vi. Pelajar belajar secara membuat analogi

Pembelajaran cara ini membolehkan pelajar-pelajar menerima pelajaran dengan cara melihat persamaan dan perkaitan di antara bentuk-bentuk yang diajar. Mereka dilatihtubi dalam pola-pola yang diajar. Analogi digunakan untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menjelaskan konsep-konsep tatabahasa.

iii. Makna dipelajari dalam konteks

Makna haruslah dipelajari dalam konteks yang dapat menerangkan makna itu sendiri. Misalnya makna perkataan perlulah di ajar dalam konteks kebudayaan yang penuh. Ini adalah cara yang difikirkan berkesan dalam memberikan makna.

METODOLOGI
Reka Bentuk Kertas Cadangan
Kaedah Kajian

Kertas cadangan ini dilakukan untuk mengenalpasti pembelajaran bahasa kedua menjadi lebih senang untuk mempelajari bahasa tersebut akan dapat berkembang secara mudah sekiranya murid-murid mempunyai penguasaan kognitif terhadap struktur-struktur bahasa tersebut.Kaedah kajian yan sesuai digunakan ialah yang berbentuk Kajian Ex Post Facto ( merupakan kajian yang sistematik dan emprikal ). Selain itu kaedah yang sesuai digunakan juga ialah berbentuk tinjaun diskritif, dimana beberapa bentuk ujian dilakukan iaitu Ujian Kloz yang diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada 1953 untuk menentukan tahap kebolehanbacaan pelajar ( Khadijah Rohani,1987 ).
Tempat Kajian

Kajian ini dijalankan kepada pelajar – pelajar yang berbangsa Iban, di mana pelat dan tutur kata mereka masih lagi dipegaruhi oleh bahasa Ibunda.Pelajar – pelajar sukar untuk mempelajari bahasa kedua. Sekolah Kebangsaan Budu menjadi lokasi kajian kerana di sini merupakan sebuah sekolah luar bandar ian terletak kira – kira 45 kilometer dari pekan kecil Seratok. Kesemua pelajar berbangsa Iban.

Populasi Dan Persampelan

Populasi kajian terdiri daripada pelajar – pelajar yang mempunyai masalah penguasaan Bahasa Kedua d Sekolah Kebangsaan Budu, Saratok, Sarawak. Jumlah populasi ialah 10 orang. Menurutr pendapat Ahmad Mahdzan Ayob ( 1991 ), rangka persempelan yang paling baik ialah sejumlah sampel yang menyamai populasi. Noor Aina Dani ( 2000 ), pula mengemukakan bahawa jumlah sampel yang dipilih hebdaklah munasabah dan jika populasi adalah sedikit, semua populasi bolehdipilih menjadi sampel. Oleh itu, semua 100% populasi telah dipilih sebagai sampe dalam kajian ini. Ini bertujuan untuk memastikan kesemua ahli dalam populasi dapat diuji sebagai subjek kajian dengan hasil yang lebih relevan.Instrumen Kajian/ Cadangan

Model Ujian Diagnostik Baka diperkenalkan oleh Abd. Aziz Abd. Talib ( 1984 ). Keputusan ujian yang dijalankan akan dapat menentukan tahap kebolehbacaan pelajar yang diuji. Ujian dibahagikan kepada bahagian yang khusus untuk mengesan kemahiran atau kesukaran tertentu :

Ujian Kloz

Menurut Khatijah Abdul Hamid ( 1987 ), Ujian kloz diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada 1953 untuk menentukan kecekapan berbahasa dari segi perbendaharaan kata ( makna, struktur dan imbuhan ), tatabahasa, kefahaman bacaan di samping menentukan tahap kebolehbacaan atau kefasihan dan kelicinan sintaksis semasa membaca.

Penskoran Ujian Baka Dan Ujian Kloz

Kaedah pemeringkatan peratus akan digunakan dalam Ujian Kloz. Menurut Abd. Aziz Abd Talib ( 2000 ), secara individu atau keseluruhan responden , peratus pencapaian yang diperolehi akan dapat menentukan kebolehbacaan pada tiga tahap berdxasarkan skala likert, iaitu ‘ tahap bebas’ atau ‘ tahap bersendirian ’, ‘ tahap bimbingan ’ dan ‘ tahap kecewa ’.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan