Rabu, 28 Oktober 2009

KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA

KOB3201 PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA

Unit 5 – Topik Peperiksaan Akhir Teori Komunikasi Massa (m/s 78 dalam modul kursus)
1Perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan teori komunikasi massa (tidak terdapat dalam modul kursus):
Definisi Teori
As used in science, a theory is an explanation or model based on observation, experimentation, and reasoning, especially one that has been tested and confirmed as a general principle helping to explain and predict natural phenomena. Gilchrist (1998)
Definisi Teori
Dalam bidang Sains, teori adalah suatu penerangan atau model yang diilhamkan berdasarkan kepada pemerhatian, kajian, atau justifikasi, khususnya yang telah diuji dan diterimapakai sebagai prinsip umum untuk memberi penerangan dan andaian mengenai sesuatu fenomena.
Gilchrist (1998), terjemahan Mohd Nizam Osman (2008)

Menurut Salleh (2008), teori komunikasi bermaksud:
andaian mengenai sesuatu fenomena komunikasi (tindakan, perbuatan, hubungan antara individu, kaedah berkomunikasi dll) yang disampaikan melalui media (Salleh, 2008)

Perenggan 2 – perlu memahami Era Masyarakat Massa
Era Masyarakat Massa wujud ketika media massa (media cetak & media elektronik) mula diperkenalkan
Teori Peluru Ajaib(m/s 80 dalam modul kursus)
- perlu memahami mengenai teori peluru ajaib
- teori peluru ajaib juga dikenali sebagai teori jarum suntikan
- teori ini diperkenalkan oleh Katz & Lazarsfeld pada tahun 1955
- teori ini mengandaikan media massa, khususnya televisyen memberi impak yang terus kepada audiens
- mesej yang disalurkan melalui media massa kepada masyarakat akan membuat masyarakat percaya dan menerima mesej sepenuhnya

Teori Two Step Flow (Teori penyaluran maklumat dua tahap)(m/s 80, perenggan 3 )
- Teori Penyaluran Maklumat Melalui 2 Tahap (2 Step Flow Theory) diperkenalkan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet pada tahun 1944
- diperkenalkan semasa membuat kajian mengenai proses pembuat putusan semasa pilihanraya peringkat Presiden (USA)
- teori ini mengandaikan media massa tidak mempunyai kuasa untuk membujuk masyarakat
- pemimpin pendapat memainkan peranan yang penting dalam konsep pembujukan

Teori Two Step Flow (Teori penyaluran maklumat dua tahap)(m/s 80, perenggan 3)
- Perlu Mengetahui: maklumat dari media massa disalurkan kepada khalayak melalui dua peringkat:
1. media massa – pemimpin pendapat
2. pemimpin pendapat - masyarakat
- Ciri-ciri pemimpin pendapat (perlu mengetahui):
* kredibiliti
* autoriti
* berpengaruh
* berkuasa
* berkedudukan
* dihormati
* disanjungi
* berpengetahuan
* dan sebagainya

Teori Two Step Flow (Teori penyaluran maklumat dua tahap)(m/s 81 dalam modul kursus)
Perlu mengetahui:
- perenggan 1: masih mengenai teori penyaluran maklumat dua tahap – perlu membaca dan memahami perenggan ini (m/s: 81)
- perenggan 2: perlu mengetahui mengenai kajian Joseph T. Klapper (1960) serta hasil yang ditemui dalam kajian beliau (m/s: 81)
Teori Penyuburan (m/s 82 dalam modul kursus) perenggan 1
- perlu memahami teori penyuburan, khususnya impak pendedahan maklumat dari media massa secara berulangan/berterusan kepada masyarakat (m/s: 82)
- perlu mengetahui bahawa pandangan teori penyuburan adalah bertentangan dengan teori penentuan agenda (m/s 84)
- perenggan 2 & 3: baca secara umum (m/s: 82)

Teori Penyuburan (m/s 83 dalam modul kursus) perenggan 2
- perlu memahami bagaimana teori penyuburan mempunyai impak kepada khalayak melalui pendedahan mesej dalam media massa secara berterusan dan berulang-ulang kali (perenggan 2, m/s 83)
- perenggan 1 & 3: baca secara umum (m/s: 83)

Teori Penentuan Agenda (m/s 84 dalam modul kursus) perenggan 2
- Teori Penentuan Agenda diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972
- Teori ini diperkenalkan semasa kempen pilihanraya presiden A.S diadakan pada tahun 1968
- Teori ini bertentangan dengan ideologi yang diketengahkan dalam teori Peluru Ajaib atau Teori Jarum Suntikan

Teori Penentuan Agenda (m/s 84 dalam modul kursus)
Perlu mengetahui: perenggan 2
- Teori penentuan agenda mengandaikan media hanya boleh memaparkan isu penting untuk dijadikan sebagai agenda, tetapi media tidak boleh memujuk masyarakat untuk mempercayai atau menerima ideologi yang dipaparkan oleh media (perenggan 3, m/s: 84)
- contoh: isu-isu politik, isu berkaitan dengan selebriti, isu luar dan dalam negara dll
- perenggan 1 – baca secara umum (m/s: 84)
- perenggan 2 – penting & harus memahami (m/s: 84)

Teori Penentuan Agenda (m/s 85 dalam modul kursus)
Perlu mengetahui: perenggan 2 & 3
- perenggan 2 & 3: masih lagi membincangkan mengenai teori penentuan agenda (m/s: 85)
- perlu membaca dan memahami kedua perenggan ini dengan mendalam (m/s: 85)

Teori Westley MacLean (teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
Perlu mengetahui:
- Westley MacClean memperkenalkan teori mengenai media massa pada tahun 1955
- teori ini memberi andaian bagaimana mesej disalurkan dari penghantar mesej kepada penerima mesej melalui media massa
- teori ini mengandaikan proses komunikasi hanya bermula apabila penerima mesej menerima mesej yang dihantar oleh penghantar mesej

Teori Westley MacLean (teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
Perlu mengetahui:
- Tahap 1 – komunikasi kendiri (intrapersonal communication)
- Tahap 2 – komunikasi interpersonal (interpersonal communication)
- Tahap 3 – komunikasi melalui media secara mudah (simple mediated communication)
- Tahap 4 – komunikasi melalui media secara komplex (complex mediated communication)

Teori Westley MacLean (teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
Perlu mengetahui:
- Tahap 1 – komunikasi kendiri (intrapersonal communication)
- Tahap ini mengandaikan komunikasi berlaku hanya di kalangan seorang individu sahaja (komunikasi secara kendiri)

Teori Westley MacLean (teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
- Tahap 1 – komunikasi kendiri (intrapersonal communication) - Perlu mengetahui:

Teori Westley MacLean(teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
Perlu mengetahui:
- tahap 1 – komunikasi kendiri (intrapersonal communication)
- ‘X’ adalah apa sahaja objek/isu yang dapat dilihat secara fizikal oleh seseorang individu.
- ‘A’ merujuk kepada individu yang dimaksudkan
- ‘00 merujuk kepada konsep ‘infiniti’ (tiada kesudahan)

Teori Westley MacLean(teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
Perlu mengetahui:
- tahap 2 – komunikasi interpersonal (interpersonal communication)
- tahap ini mengandaikan komunikasi berlaku antara seorang individu dengan individu lain
- komunikasi mengenai apa sahaja objek/ isu yang individu pertama pilih untuk dikomunikasikan
- terdapat maklumbalas (lisan/bukan lisan) pada tahap ini

Teori Westley MacLean(teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
- Tahap 2 – komunikasi interpersonal (interpersonal communication) - Perlu mengetahui:
- ‘A’ merujuk kepada individu pertama yang mengkomunikasikan mengenai sesuatu objek/isu kepada individu kedua
- ‘B’ adalah individu kedua yang menerima maklumat mengenai sesuatu objek/isu dari ‘A’
- individu ‘B’ juga dapat melihat objek/isu yang dibincangkan oleh ‘A’
- maklumbalas berbentuk spontan (segera)

Teori Westley MacLean (teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
Perlu mengetahui:
- tahap 3 – komunikasi melalui media secara mudah (simple mediated communication)
- tahap ini mengandaikan komunikasi berlaku melalui media atau apa juga alat komunikasi (media) seperti telefon, Internet (e-mel), akhbar, TV, satelit dan lain-lain
- penyaluran maklumat berbentuk dua hala
- terdapat maklum balas pada tahap ini

Teori Westley MacLean(teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus)
- Tahap 3 – komunikasi melalui media secara mudah (simple mediated communication) - Perlu mengetahui:
- ‘C’ merujuk kepada institusi media yang mengkomunikasikan mengenai sesuatu objek/isu kepada masyarakat (B)
- ‘institusi media’ merujuk kepada SEMUA kategori media – media cetak/elektronik, media baru
- institusi media juga merujuk kepada wartawan dan penyampai berita/ maklumat sebagai ‘gatekeeper’
- ‘B’ adalah masyarakat yang menerima maklumat mengenai sesuatu objek/isu dari ‘C’
- ‘B’ tidak dapat melihat objek/isu yang dikomunikasikan secara fizikal
- ‘B’ dapat memberikan maklumbalas mengenai objek/isu yg dikomunikasikan kepada ‘C’ (institusi media)

Teori Westley MacLean(teori tambahan, tidak terdapat dalam modul kursus) Perlu mengetahui:
- tahap 4 – komunikasi melalui media secara komplex (complex mediated communication)
- tahap ini melibatkan lebih ramai kategori/ orang – individu/masyarakat; wartawan; institusi media; khalayak massa (mass audience)
- terdapat maklum balas tiga peringkat pada tahap ini
- ‘C’ boleh merujuk kepada institusi media (tempatan/antarabangsa)/pemerhati luar/NGOs/agensi kerajaan dan masyarakat yang dapat melihat sesuatu isu dalam pemerhatian
- ‘B’ adalah masyarakat yang hanya menerima maklumat mengenai sesuatu isu/aktiviti dan kejadian dari C
- maklumbalas berlaku pada tiga peringkat: dari ‘C’ kepada ‘A’, dari ‘B’ kepada ‘C’ dan dari ‘B’ kepada ‘A’

Teori Keganasan Media (m/s 86 dalam modul kursus)perenggan 3 (Perkembangan):
- perlu mengetahui dan memahami kajian Payne Fund (1930) serta hasil penemuan kajian (m/s: 86)
- perlu mengetahui dan memahami kajian William H. Short serta hasil penemuan kajian (m/s: 87)
- perlu mengetahui dan memahami kajian Ruth Peterson & L.L. Thurstone (1933) serta hasil penemuan kajian (m/s: 87)
- perlu mengetahui dan memahami kajian Mary Preston (1941) serta hasil penemuan kajian (m/s: 87)

Teori Keganasan Media (m/s 88 dalam modul kursus)
- perlu mengetahui dan memahami keganasan Media Dalam Era ‘Kesan Terhad’ (m/s: 88)
- perlu mengetahui dan memahami kajian Robert Zajonc (1954) serta hasil penemuan kajian
- perlu mengetahui dan memahami kajian Elanor Maccoby (1954) serta hasil penemuan kajian (m/s:89)
- perlu mengetahui dan memahami kajian Schramm, Lyle dan Parker (1961) serta hasil penemuan kajian (m/s:89)
- perlu mengetahui dan memahami penulisan Joseph Klappers berkaitan ‘The Effect of Mass Communication’ (m/s:89)

Teori Keganasan Media (Usaha Mengurangkan Kesan Negatif Media)(m/s 90 dalam modul kursus)
- perlu mengetahui peristiwa yang berlaku pada tahun 1968 & 1969 (perenggan 1, m/s: 90)
- perlu mengetahui dan memahami mengenai istilah ‘Catharsis’ dan kajian Seymour Feshbach (1970an) serta hasil penemuan kajian (m/s: 90 & 91)
- perlu mengetahui ‘Perkembangan Teori Keganasan Media pada 1980an dan 1990an (m/s: 91)

Teori Keganasan Media (Kesan Negatif Media Terhadap Tingkahlaku)(m/s 91 & 92 dalam modul kursus)
- perlu mengetahui mengenai ‘Kesan Negatif Media Terhadap Tingkahlaku’ (m/s: 91)
- perlu mengetahui dan memahami kajian Eeron dan Slaby (1995) serta hasil penemuan kajian(m/s: 91)
- perlu mengetahui 4 Faktor berikut Dalam Menentukan Perubahan Tingkahlaku
* Rangsangan (m/s: 92)
* Tidak menyalahi/Membenarkan (m/s: 93)
* Kurang Sensitif (m/s: 93)
* Peniruan (m/s: 94)

Teori Keganasan Media (Lain2 Faktor Yang Mempengaruhi Kesan Negatif ke atas Tingkahlaku) (m/s 91 & 92 dalam modul kursus)
- perlu mengetahui lain-lain faktor berikut yang mempengaruhi kesan negatif ke atas tingkahlaku
* umur (m/s: 94)
* gender (m/s: 95)
* jumlah tontonan (m/s: 95)
* pengaruh ibubapa (m/s: 95)
* pencapaian akademik (m/s: 96)Teori-teori Normatif Media (m/s 97 - 107 dalam modul kursus)
- perlu mengetahui pengertian mengenai teori-teori normatif media serta 4 teori berikut yang berkaitan dengan teori normatif: (m/s: 97 - 107)
* Teori Autoritarian
* Teori Libertarian
* Teori Tanggungjawab sosial
- perlu juga mengetahui kesemua prinsip-prinsip berhubung dengan ketiga-tiga teori di atas (m/s: 98-102)UNIT 6:MEDIA MASSA DAN KANAK-KANAK

Media Massa & Kanak-kanak (Perkembangan Kanak-kanak dan Kesan Media) (m/s: 110 dlm modul kursus)
- perenggan 1: perlu mengetahui perbincangan yang diberikan mengenai pengaruh media massa ke atas kanak-kanak (m/s: 110)
- perlu memahami dan mengetahui keempat-empat tahap berikut: (perenggan 2, m/s: 110)
* Tahap pertama
* Tahap kedua
* Tahap ketiga
* Tahap keempat

Media Massa Sebagai Saluran Sosialisasi (m/s: 111 dlm modul kursus)
- perlu mengetahui dan memahami peranan Media Massa Sebagai Sumber Utama Maklumat (m/s: 111)
- perlu mengetahui dan memahami bagaimana media massa Membentuk Sikap, Persepsi dan Kepercayaan masyarakat (m/s: 111)
- perlu juga mengetahui kesan media massa, khususnya televisyen terhadap pembentukan stereotaip, perlu juga mengetahui istilah ‘stereotaip’ (m/s: 111-112)

Kanak-kanak dan Iklan Televisyen (m/s: 113-117 dlm modul kursus)
- perlu mengetahui impak, kesan serta pengaruh iklan TV ke atas kanak-kanak (m/s: 113)
- perlu mengetahui bagaimana kanak-kanak boleh menjadi mangsa kepada iklan televisyen (m/s: 114)
- perlu mengetahui Kesan Teknik Khusus Periklanan (perlu mengetahui bagaimana kanak-kanak menjadi keliru dengan penggunaan teknik zoom-in dan close-up) (m/s: 115)

Kanak-kanak dan Iklan Televisyen (m/s: 113-117 dlm modul kursus)
- Iklan dan Sosiolisasi Pengguna- baca secara umum sahaja, tetapi perlu tahu peringkat umur kanak- kanak yang mempercayai iklan yang ditonton di TV dan peringkat umur kanak-kanak yang tidak mempercayai iklan yang ditonton di TV (m/s: 115)
- Pembentukan Kemahiran Sebagai Pengguna – baca secara umum sahaja (m/s: 116)
- Iklan dan Materialisma – baca secara umum sahaja perlu mengetahui Kesan Teknik Khusus Periklanan (m/s: 116-117)

UNIT 7:MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT (m/s: 121-143 dlm modul kursus)

- Hubungan Media dan Ekonomi: baca secara umum, tetapi perlu mengetahui 3 bahan-bahan maklumat media (m/s: 124)
- perlu mengetahui 3 matlamat-matlamat media yang bergantung kepada bahan-bahan sistem ekonomi perenggan 2, m/s: 125)
- Hubungan Media dan Sistem Politik: baca secara umum sahaja (m/s: 125-126)

Media Massa dan Masyarakat m/s: 121-143 dlm modul kursus)
- Kesan-kesan Kognitif: fokus dan memahami mengenai konsep Kesamaran (m/s: 131-132)
- fokus dan memahami mengenai konsep Pembentukan Sikap (m/s: 133-134), abaikan perenggan 2 alam m/s 134
- Fokus dan memahami mengenai konsep Pembentukan Agenda (perenggan 1 & 2), m/s 134-135

Media Massa dan Masyarakat (m/s: 121-143 dlm modul kursus)
- fokus dan memahami mengenai konsep Perluasan (m/s: 137)
- fokus dan memahami mengenai konsep Nilai, perenggan 1 & 2 (m/s 137-138)
- Kesan-kesan Afektif: fokus dan memahami, perenggan 1 (m/s 139)
- fokus dan memahami mengenai konsep Pelalian (m/s 139)

Media Massa dan Masyarakat (m/s: 121-143 dlm modul kursus)
- Kesan-kesan tingkahlaku: fokus dan memahami mengenai konsep Pengaktifan (m/s: 141-142)
- fokus dan memahami mengenai konsep Ketidakaktifan (m/s 142-143)

UNIT 8:ETIKA DAN UNDANG-UNDANG MEDIA MASSA (ms: 145-166 dlm modul kursus)
- fokus dan memahami mengenai istilah dan takrifan ‘etika’ (perenggan 1, m/s 146)
- perlu juga memberi fokus ke atas ahli-ahli falsafah Greek & Latin seperti Socrates, Plato, Aristotle, Ceciro, Seneca dan Marcus Aurelius dan perlu memahami pandangan mereka mengenai konsep ‘etika’ (perenggan 3, m/s 146 & perenggan 2 & 3, m/s 147)

Etika dan Undang-undang Media Massa (m/s: 145-166 dlm modul kursus)
- perlu beri fokus ke atas pandangan Immanual Kant mengenai konsep ‘etika’ serta perlu mengetahui bagaimana pandangan Kant berbeza dengan pandangan ahli falsafah lain (perenggan 3, m/s 148 & perenggan 2, m/s 149)
- perlu mengetahui pandangan Bourke (1996) pula mengenai konsep ‘etika’ dan bagaimana pandangan beliau berbeza dengan pandangan Kant (perenggan 3, m/s 149)

Etika dan Undang-undang Media Massa (m/s: 145-166 dlm modul kursus)
- perlu mengetahui istilah dan takrifan ‘etika kewartawanan’ (perenggan 2 – 3, m/s 150)
- wartawan sering kali dikatakan melanggar etika kewartawanan dalam usaha mencari berita (Tan Sri Datuk Dr Mazlan Nordin, 2005)
- Tan Sri Datuk Dr Mazlan Nordin menggariskan 7 Dosa-dosa Besar yang sering dilakukan oleh wartawan & institusi media

Etika dan Undang2 Media Massa (m/s: 145-166 dlm modul kursus)Slide Tambahan, perlu mengetahui dan memahami
Perlu mengetahui:
7 Dosa-dosa Besar Yang Dilakukan oleh Wartawan & Institusi Media:
1. Distortion (Memutarbelitkan Maklumat)
2. Worshipping False Images (Membesar-Besarkan Sesuatu Yang Tidak Benar)
3. Invasion Of Privacy (Mencerobohi Hak Peribadi Seseorang)
4. Character Assisination (Menjatuhkan Imej Seseorang)
5. Exploitation Of Sex(Exploitasi Seks)
6. Poisoning Of Children’s Mind(Meracuni Pemikiran Kanak-Kanak)
7. Abuse Of Power By The Media(Menyalahguna Kuasa Oleh Media)

Dosa Besar 1: Memutarbelit maklumat
- Media (khususnya media cetak) sering memberikan maklumat yang tidak tepat
- Media elektronik juga sering memberikan maklumat yang tidak tepat
- Menyebabkan sesetengah khalayak sukar membezakan antara benar dan sebaliknya

Dosa Besar 2: Membesar-besarkan sesuatu yang tidak benar
- Media, khususnya para wartawan gemar membesar-besarkan sesuatu yang tidak benar, khususnya di kalangan orang- orang ternama seperti ahli politik dan artis
- Contoh: gosip. Media sering membesar-besarkan gosip mengenai seseorang, walaupun kesasihannya masih belum terbukti

Dosa Besar 3: Mencerobohi Hak Peribadi Seseorang
- Media sering mencerobohi hak peribadi orang-orang ternama untuk mendapatkan berita eksklusif serta gambar-gambar sensasi
- Contoh: Kematian Lady Diana
Gambar-gambar peribadi Michael Jackson
Gambar-gambar peribadi ahli politik

Dosa Besar 4: Menjatuhkan Imej Seseorang
- Media juga boleh menjatuhkan imej seseorang dengan memaparkan isu-isu kontroversi orang tersebut atau memaparkan gambar-gambar kontroversi
- Contoh: Watergate Scandal, President Richard Nixon di A.S

Dosa Besar 5: Mengeksploitasi Isu Seks
- Media, khususnya majalah gemar memaparkan isu-isu dan berita-berita mengenai seks, khususnya yang melibatkan golongan artis atau orang-orang ternama
- Tujuannya adalah untuk melariskan jualan
- Batasan: tidak boleh memaparkan isu seks yang melibatkan golongan bawah umur

Dosa Besar 6: Meracuni Pemikiran Kanak-Kanak
- Media juga boleh meracuni pemikiran kanak-kanak melalui paparan adegan dalam filem dan dalam iklan
- Kanak-kanak mudah terpedaya mengenai paparan isu sosial, politik dalam filem dan iklan
- Contoh: paparan aksi pergaulan bebas dalam filem barat

Dosa Besar 7: Menyalahguna Kuasa Oleh Media
- Media sering manyalahguna kuasa dengan mengugut seseorang atau dalam mendapatkan bahan maklumat secara tidak etika
- Media memainkan peranan penting dalam kempen politik, di mana media mempunyai kuasa untuk memberi fokus dan ruang kepada parti politik tertentu
- Media barat, khususnya A.S dan U.K memberi ruang yang sama kepada semua parti politik yang bertanding
- Tatasusila Kewartawanan Malaysia: baca secara umum sahaja (m/s 150 & perenggan 1 & 2, m/s 151)
- perlu mengetahui 8 prinsip Tatasusila Kewartawanan Malaysia (perenggan 3, m/s 151 & perenggan 1, m/s 152)
- perlu mengetahui bahawa di Malaysia, tidak ada undang-undang yang khusus untuk mengawal periklanan (perenggan 2, m/s 153)
- perlu memahami Kod Amalan Periklanan Malaysia, khususnya aspek kawalan dan garis panduan yang telah ditetapkan (perenggan 3, m/s 153)
- baca secara umum 5 garis panduan kod periklanan yang ditetapkan oleh Kementerian Penerangan (m/s 153 & 154)
- perlu mengetahui & memahami Kod Periklanan Radio Televisyen Malaysia (perenggan 2 & 3, m/s 155)
- baca secara umum 4 bahagian kod periklanan (perenggan akhir, m/s 155)
- baca secara umum 2 kod etika periklanan (1 a, b & 2 a, b, c, d, m/s 156)
- perlu mengetahui mengenai peranan Wanita dan Lelaki Dalam Iklan, khususnya mengenai aspek autoriti, hak membuat keputusan, keganasan, perbandingan jantina, kepelbagaian (m/s 156 & 157)
- baca secara umum mengenai penggunaan aspek Kepekaan dan Ketakutan & Tahyul dalam iklan (m/s 157)
- perlu mengetahui mengenai penggunaan aspek Moral, Sivil Pegangan Agama & Penghormatan Diri serta Barangan Jenama Rokok dalam iklan (perenggan pertama, m/s 158)
- baca secara umum barangan dan adegan yang tidak boleh diiklankan (a – v, m/s 158-159)
- perlu mengetahui mengenai Undang-undang Media di Malaysia, khususnya Perkara 10 dlm Perlembagaan M’sia (perenggan 1, m/s 160)
- baca secara umum Fasal (2), (3) dan (4) (perenggan 2 & 3, m/s 160)
- perlu mengetahui mengenai Ordinan Fitnah, 1957 (perenggan 1, m/s 162)
- perlu mengetahui mengenai Akta Mesin Cetak 1948 (perenggan akhir m/s 162 & perenggan 1, m/s 163)
- perlu mengetahui mengenai Akta Keselamatan Dalam Negeri (1960), khususnya yang berkenaan dengan media (m/s 164)
- baca secara umum perenggan 3, m/s 164
- perlu mengetahui dan memahami Akta Hasutan, 1948 serta 6 aspek yang berkaitan dengan akta ini (m/s 165)
- perlu mengetahui Akta Kawalan Kemasukan Bahan-bahan Bercetak 1958 (perenggan 1, m/s 166)
- perlu mengetahui Akta Rahsia Rasmi 1972 (perenggan 2, m/s 166)


Panduan istilah dalam Slides

Perlu memahami / Perlu mengetahui / Perlu Fokus
penting dan akan ditanya dalam peperiksaan

Baca secara umum
tidak begitu penting, tetapi merupakan pengetahuan yang berguna kepada pelajar (tidak akan ditanya dalam peperiksaan)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan