Ahad, 8 Mei 2011

BBM 3103 BAHASA DAN KESUSASTERAAN MELAYU-Bahasa Satira


1.0 PENGENALAN
1.1 Pendahuluan.
Satira adalah sejenis karya sastera atau satu bentuk seni lain yang menggabungkan antara kritik dan humor, dalam mencari perhatian terhadap sesuatu isu, masalah atau apa-apa yang tidak menyenangkan. Satira digunakan untuk mengambarkan masalah ini, dengan harapan ia dapat dibaik-pulihkan dengan sewajarnya. Satira yang baik, bukan hanya menghiburkan, ia juga mengajak dengan penonton untuk memikirkan tentang masalah/isu yang mungkin mereka langsung tak terfikirkan sebelumnya. Sekaligus memberikan semacam cetusan inspirasi kepada para penonton untku mencari perubahan yang boleh menjawab kepada persoalan yang ditimbulkan lewat satira itu. Terdapat banyak jenis satira dan setiap satunya berbeza- beza. Begitupun, ia tetap mempunyai satu konsep sama.
Telah berkurun lamanya, para penulis berbakat telah menggunakan satira untuk menyampaikan mesej terhadap sesuatu isu atau perkara yang tidak menyenangkan, dalam sesebuah masyarakat. Malah, satira yg ditulis-hasilkan dengan baik, telah terbukti menjadi begitu berpengaruh, sehingga mampu membuat banyak perubahan pembangunan masyarakat.
Bak kata orang, `"the customer is always right." Ini digunakan untuk penulisan satira juga. Satira anda hanya dianggap lucu dan berjaya, jika orang yang membacanya memikirkan ia sedemikian. Dalam kajian kali ini kita akan melihat beberapa jenis satira dalam novel – novel yang terpilih nanti.


1.2 Objektif Kajian
Kertas kerja ini dihasilkan dengan memperinci objektif tentang bahasa Satira yang terdapat dalam beberapa petikan buah novel yang terpilih.

1.3 Kaedah Kajian
Kaedah yang diguna pakai di dalam menyiapkan tugasan ini ialah dengan mengguakan kaedah kepustakaan. Beberapa buah cerpen , novel, dan artikel telah digunakan sebagai panduan dan rujukan semasa menyusun atur tugasan yang diberikan ini. Segala bahan yang diperolehi daripada pelbagai sumber ini dianalisis dan disusun atur mengikut kesesuaian untuk dikelas serta dikatogerikan di bawah sub-topik

1.4 Batasan Kajian
Dalam penulisan kertas kerja ini penulis telah mengambil kira beberapa batasan. Untuk memastikan bahawa kajian tidak terpesong dari batasan-batasan yang telah ditetapkan penulis menumpukan perhatian kepada bahasa satira yang digunakan oleh beberapa orang pengarang dalam menghasilkan cerpen atau pun novel mereka sama ada dari segi potongan ayatnya ataupun dialog dalam novel yang dipilih.

1.5 Definisi Konsep
Satira atau dalam bahasa Inggerisnya Satire alah juga sindiran. Tetapi yang meliputi segala jenis sindiran, termasuk yang bersifat ironi, sinis dan sarkasme. Dan yang pentingnya sindiran jenis satira ini tidak terhad pada kata – kata atau ungkapan – ungkapan saja melainkan ia melibat sebuah karya sastera seluruhnya atau sebahagian daripadanya. Maka oleh kerana itu sering dikatakan bahawa satira adalah sejenis gaya bercerita yang mengandungi sindiran untuk tujuan estetik an juga tujuan moral.

2.0 BAHASA SATIRA
Johnson dalam bukunya Dictionary mentakrifkan satira sebagai “ puisi yang menceritakan keburukan dan kejahatan ”, sementara Drydein dan Defoe menganggap satira lebih jauh daripada itu. Beliau mengatakan bahawa satira adalah sesuatu bentuk pengucapan “untuk memperbaiki moral dengan matlamatnya untuk pembaharuan.” Swift pula secara analoginya mengatakan “ satira ibarat cermin yang memperlihatkan citra manusia, kecali orang yang memegang cermin itu”. Ini adalah kiasan memga[pa satira tidak begitu didedahkan dalam kehidupan di dunia ini. Satira menurut Swift mampu membentuk dan mengekalkan sifat baik pada manusia yang ingin memajukan diri. Satira terbaik mepunyai nada dan nilai yang menyakinkan. Para bijak pandai telah mengklasifikasi satira ini kepada dua, iaitu satira umum dan satira khusus.

2.0.1 Satira Umum dan Satira Khusus
Apakah yang dikatakan satira umum dan satira khusus ini dalam menyampaikan sesuatu masej ? Satira umum dapat kita kenali daripada corak sindirannya yang bersifat umum ; berbeza dengan lampoon ( satira mencela , kasar, dan tajam ) iaitu satira khusus yang ditujukan khusus kepada orang – orang tertentu. Sasaran lampoon tidak terbatas kepada watak atau peribadi seseorang, tetapi juga khalayak yang terlibat dengannya. Satira umum walaupun bersifat berhati – hati, namum maknanya mungkin mempunyai kebenaran massa. Jenis ini tidak dibatasi oleh mana – mana sekatan formal kerana ragam satira jenis umum ini tidak terhad maknanya. Dalam konteks ilmu sastera, satiratidak harus disempi maknanya. Ini sesuai dengan pandangan Swift tadi bahawa satira dan tafsirnya tidak harum bersifat menghukum.

2.0.2 Gaya dan Kaedah Satira
Terdapat bermacam jenis gaya dan corak bahasa satira ini dalam bentuk pengucapan seni sastera salah satu daripadanya ialah melalui dalam keseluruhan bentuk samada novel, cerpen atau drama. Disamping itu penggunaan semua unsur karya sastera seperti perlembangan, alegori dan parable, tujuannya adalah untuk menyampaikan kisah dalam susunan yang terperinci. Dalam sebahagian cerita pula penggunaan unsure pertuturan dalam bentuk kalimat atau sintaksis, iaitu daripada sebahagian kisah atau cerita dengan cara menyelitkan ungkapan – ungkapan tertentu yang berunsur satira. Bertujuan untuk menyampaikan sesuatu perutusan atau saranan. Dalam bahasa beriramanya pula, bahasa satira ini biasanya disusun dengan pola – pola bahasa yang berirama dengan menggunakan unsur – unsur bahasa hiperbola, hingga fungsinya dapat menimbulkan kesan kepuitisan dan ketajaman mesej yang hendak disampaikan penyairnya.


3.0 BAHASA SATIRA DALAM BEBERAPA NOVEL YANG DI PILIH
3.1 Novel“Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur” Karya Keris Mas
Kita lihat keratan tek dari novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. Kita perhatikan bagaimana bahasa satira itu terpakai. Dalam satu dialog antara Encik Muhamad dengan Yang Berhormat Muhamad. Yusuf,Yang Berhormat Muhamad Yusuf bertanya :
“ Bagaimana perniagaan Encik Mahmud sekarang ?”
Encik Mahmud menjawab, “ Macam biasa.Menyusup – nyusup akar.”
“ Maklumlah dunia dagang ini macam hutan rimba bagi kita orang Melayu,”
“ Menyusup – nyusup akar” itu adalah merupakan bahasa satira.
Dalam dialog ini Encik Muhamad merendahkan diri seolah – olah dia hanya satu makhluk kecil dalam hutan rimba, tidak dapat berjalan tegak mendada tetapi sebaliknya merendah – rendah di bawah – bawah, dan maksud satira itu dikuatkannya dengan “….dunia dagang ini macam rimba bagi kita orang Melayu.”
Dengan kembali pada peribahasa yang sebenarnya, “ ular menyusup akar tak hilang bisanya” Yang Berhormat menyelesaikan dialog kias – mengiasnitu, dengan harapan Encik Muhammad merasa terpuji dan senang hati. Adanya tujuannya dengan pujian – pujian cara sindir – menyindiratau kias – kias begitu.
Keratan setrusnya, Yang Berhormat Muhammad Yusuf meneruskan dialog :
“ Lagi pula saya dengar Encik Muhammad berkongsi dengan saudagar Cina yang paling kaya dan paling berpengaruh.”
Encik Muhammad segera menangkap kemungkinan ada sindiran di dalam ujaran Yang Berhormat Muhammad Yusuf itu, kerana pada masa itu amat terkenal dan amat banyak berlaku orang Melayu berkongsi dengan orang Cina secara tidak jujur, yakni orang Melayu mendapatkan lessen, orang Cina yang menjalankan perniagaan. Cara ini dicemuh – cemuh orang dengan gelaran kongsi Ali Baba. Bahasa satira jenis ini amat halus tetapi terlalu dalam maknanya pada mereka yang mengerti terutamanya pada Yang Berhormat Muhammad Yusuf. Ini dikata sindiran yang pedas dan berisi. Mendengar sindiran yang pedas itu lantang dia pun menjawab :
“ Itulah mujurnya sedikit. Tapi itulah pula rumitnya. Kata orang berkawan dengan harimau banyak bahayanya.”
Dengan jawapan itu Encik Muhammad ingin menyindir bahawa dia maklumakan ujaran Yang Berhormat itu tadi mungkin mengandungi sindiran bahawa dia pun berkongsi Ali Baba juga. Dengan kata “ mujur “ dia ingin membenarkan bahawa berkongsi dengan saudagar Cina yang kaya dan berpengaruh itu boleh menjadikan dia kuat Tetapi dia mengatakan ada pula rumitnya lalu menyifatkan saudagar besar Cina itu sebagai “ harimau ” dan “ berbahaya ”. Dalam sindiran / bahasa satira itulah dia ingin memastikan kepada Yang Berhormat Muhammad Yusuf bahawa dia bukan saudagar Ali Baba tetapi faham dan sedar benar akan bahayanya Sang Baba yang dikiasnya sebagai “ harimau ” itu.

3.2 Novel “ Arus “ Karya Anwar Ridhwan
Melalui novel ini kita boleh perhatikan dialog di antara Pawang Kri dan Lebai Amrah yang menggambarkan seolah – olah mereka sedang berdebat pendapat dan prinsip yang berkaitan dengan agama. Lebai Amrah diibaratkan sebagai seorang penganut Islam yang taat manakala Pawang Kri pula dikatakan seorang Islam yang kafir lantaran tugasnya sebagai Pawang yang banyak jampi serapah dan dikatakan bertentangan fahaman dengan ajaran Islam. Oleh kerana itu Pawang Kri dituduh oleh Lebai Amrah sebagai orang Yahudi. Bagi seorang Islam yang taat, Lebai Amrah menyamakan orang Yahudi ( Pawang Kri ) dengan orang kafir. Contohnya dalam dialog ini: ‘ Apa yang ditunggu lagi ?’ damprat Lebai Amrah. ‘ Muka kau ditampal kulit buaya ya ? Jangan sampai engkau menyuruh pemuda – pemuda Kampung Tok Wali mencampakkan engkau ke Sungai Usar. Tinggalkan aku seorang. Aku tak mahu bersemuka dengan Yahudi.’ .
Penggunaan kata kulit buaya di sini bermakna Pawang Kri dikatakan tidak mempunyai sikap malu lagi. Walaupun sudah diusir tetapi masih tetap datang ke kampung Tok Wali. Lantaran itu Pawang Kri terus menjawab dengan perasaan marah ‘ Amrah ! ’ Suara lelaki itu menahan perasaannya. ‘ Aku nak beritahu kau, Imah baru meninggal dimakan buaya. Habis dua belah kakinya. ’ Perkataan dimakan dalam dialog ini jelas kekampungan bunyinya. Dalam dialog ini penulis mengandaikan seolah – olah gerak laku buaya boleh berlagak seperti manusia. Bahasa seperti ini biasanya digunakan oleh masyarakat lama terutama yang tinggal di pinggir desa. Sekarang perkataan dimakan itu digantikan dengan perkataan dibaham. Maknanya lebih sinonim dengan masyarakat moden kini.
‘ Apa kena – mengenanya peristiwa itu dengan aku ? Dengan Kampung Tok Wali ? Kau orang seberang. Peristiwa itu hanya kena – mengena dengan orang seberang.’ ‘ Hanya aku sekeluarga tinggal di sana.’ ‘ Kau yang memilih untuk jadi kera sumbang, Pawang Kri. Dialog ini membawa kita mengikuti cerita pokok cerita ini seperti tidak terganggu oleh perbezaan bahasa dialog dan bahasa narasi. Gaya ini disebut orang gaya formal, yakni dialog menggunakan bahasa formal bukan bahasa percakapan hari – hari yang tidak formal bentuknya. Tambahan pula makna yang terkandung dalam dialog ini lebih mudah difahami dengan gaya sebegini. Contohnya: Kata peristiwa dalam dialog, “ Apa kena – mengena peristiwa itu dengan aku ?” Lebih lumrah kalau dipakai kata perkara atau hal: “ Apa kena – mengena perkara ( hal ) itu dengan aku ?”; “ … memilih untuk jadi …” lebih lumrah kalau “ … nak jadi …”: “ Kau yang memilih untuk jadi kera sumbang. ( “ Kau yang nak jadi kera sumbang ” ). Dalam karya sastera, kesan estetik dan kesan makna sama pentingnya. Dengan menggunakan bahasa formal dalam dialog, kesan makna menjadi jelas dan pemahaman cerita menjadi lebih mantap. Tetapi dengan menggunakan bahasa percakapan hari – hari suasana penceritaan menjadi lebih natural serta perwatakan mungkin lebih hidup dan kerana itu kesan estetik menjadi lebih indah.
Pemilihan kata serta penyusunan ayat yang dipakai dalam dialog sepanjang cabutan karya kreatif yang kita jadikan asas perbincangan ini memperlihatkan kesan estetik pada suasana dan perwatakan tidak tenggelam di samping kesan makna dan cerita tetap pula jelas dan mantap. Ini barangkali kerana keseluruhan dialog itu berimbangan antara gaya formal dengan gaya tidak formalnya. Di samping ungkapan, jangan sampai engkau menyuruh pemuda – pemuda Kampung Tok Wali …yang begitu formal bunyinya, ada pula muka ditampal kulit buaya yang cukup kampungan. Di samping tinggalkan aku seorang yang agak keinggerisan sedikit, ada pula jadi kera sumbang yang betul – betul Melayu. Jadi di sini ada dua jenis gaya yang boleh dipilih untuk dialog sedemikian. Keseimbangan kesan makna dan kesan estetik menjadi pokok pertimbangan dalam memilih gaya – gaya tersebut.

3.3 Novel “ Tempat Jatuh Lagi Dikenang ” Karya Adibah Amin
Karya Adibah Amin ini banyak terkandung dengan makna tersurat dan makna tersirat melalui dialog – dialognya. Kata – kata dan ayat – ayat yang mengandungi makna tersurat serta makna tersirat ini adalah kebiasaan sopan santun bahasa Melayu yang datangnya dari hubungan masyarakat orang Melayu yang melahirkan semacam etika sopan santun dalam pergaulan. Dalam pergaulan yang sopan orang tidak memperkatakan yang buruk – buruk tetapi sebaliknya. Bahasa yang sopan terdapat makna tersiratnya yang tidak sopan sepertimana dalam dialog ini: Sungguhpun kawan – kawan seasramaku mengatakan dia “ buas ”, kaki botol …. “ Buas ” mungkin bererti ganas dalam layanan terhadap perempuan tetapi disebut “ buas ” yang mungkin tafsirannya “ kaki botol ”. Namun oleh kerana cerita ini tentang gadis – gadis muda dan para pemuda yang berkelakuan liar maka makna tersirat tentang layanan ganas terhadap perempuan masih terbayang.

Bila aku bersamanya dia tidak pernah “ singgah ” di tempat – tempat yang ditunjukkannya kepadaku . “ Singgah ” dalam ayat ini mempunyai makna tersirat “ melakukan kejahatan ” kerana tempat yang dirayau oleh mereka dianggap menjadi sarang kejahatan. Tidak sentiasa mereka bawa aku ke tempat – tempat “ pelik ”. Kami sering duduk – duduk di tepi panggung Rex makan “ rojak simbah ” …. Kata “ pelik ” di sini bukan bermakna ganjil tetapi makna tersiratnya tempat – tempat yang mengandungi unsur tak senonoh dari segi moral. “ Rojak simbah ” itu pula bukannya nama rojak itu sebenarnya tetapi makna khas yang diberikan oleh “geng ” mereka kerana sebab – sebab tertentu yang tersirat juga maknanya. “ Mengisahkan hal yang bukan – bukan ” yang terdapat dalam cerita ini juga mempunyai makna tersirat. Konotasi dari kata – kata “ hal bukan – bukan ” ialah hal – hal yang bersangkutan dengan hubungan lelaki dan perempuan yang mengikut kesopanan Melayu tidak patut disebut terang – terangan.
Rentetan dari contoh - contoh dibincangkan di sini membuktikan bahawa cerita ini mempunyai tenaga bahasa yang lancar dan masih menyengat dengan penggunaan kata – kata dan ungkapan – ungkapan yang terkandung makna tersurat dan makna tersirat ini. Tenaga bahasanya disokong oleh suasana dan mood yang sesuai. Dialognya bersahaja. Misalnya, “ Hei, freshie ! ” “ Aku bukan freshie lagi. ” “ Bagiku kau tetap freshie. ” Susunan ayat dalam dialog ini dan juga kata freshie memberikan ia bentuk formal tetapi suasana dan moodnya memberikan rasa tidak formal. Ia menjadi lancar dan sesuai. Orang, tempat, subjek dan peristiwa saling mengisi mood dan suasana untuk sebuah dialog yang berbunyi formal tetapi terasa tidak formal. Dengan gaya mudah dan lancar beginilah orang menyampaikan ilmu melalui seni, satu estetika yang lengkap, mengharukan perasaan di samping membangkitkan daya fikiran dan daya intelek. Namun begitu gaya ini tidak menarik untuk menghidupkan kebebasan perasaan secara abstrak. Ia agak polos, loncos, tidak berwarna – warni. Garisnya lurus – lurus dan asosiasi warnanya begitu rasmi.


3.4 Novel “Jalur Sinar Di Celah Daun” Karya Zaharah Nawawi
Cerita ini dianggap istimewa dan menarik sebab kebebasan wanita sudah dikuasai yakni diterajui oleh watak Tijah. Semangat dan tenaganya mengatasi kaum lelaki, malah mengagumkan suaminya sendiri. Tijah digambarkan sebagai mempunyai kelebihan dalam melahirkan pendapat dan galakan. Dia mempunyai fikiran yang lebih baik dalam perancangan mengatur kerja dan strategi kehidupan.Ini diakui oleh suaminya menerusi dialog ini ketika mereka berbincang: Pendapat Tijah ada benarnya. ‘ Patut dipakai,…’ Ungkapan ‘ patut dipakai ’ menegaskan lagi bahawa suaminya Dali amat bersetuju dengan fikiran Tijah yang rasional dan semangat yang lebih tabah dan berani itu. Dialog ini membawa makna bahawa hidup berumahtangga harus ada sikap bertolak ansur dan sedia menerima pendapat orang walaupun dari pihak isteri. Yang penting demi kesejahteraan hidup mereka. Tiada guna ego yang tinggi jika tidak mendatangkan sebarang keuntungan.
Contoh lain yang menunjukkan ketabahan Tijah mengharungi dugaan hidup adalah dari dialog ini: “ … Sekarang ini ikhtiar kita cuma untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda yang sikit ni…..” Makna yang tersirat dalam dialog ini ditonjolkan oleh watak Tijah sebagai seorang wanita yang tahu bersyukur dan redha atas apa saja ujian yang datang daripada Allah.. Sepertimana yang kita ketahui dalam Islam sikap isteri begini tergolong dalam wanita yang solehah. Ini dibuktikan dengan kesungguhan Tijah bersama suaminya “ untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda yang sikit ni…..” Jika orang itu tidak tahu bersyukur dan redha dengan dugaan mereka tidak akan bersikap seperti Tijah. Mereka akan kecewa dengan harta yang tidak seberapa itu.
Dalam novel ini juga Tijah diibaratkan sebagai sinar dalam keluarga Dali. Hal ini tersimpul dalam perlakuan dan dialog ini: “ Seperti sinar matahari itu, Dali menunjuk pada cahaya indah di balik rimbunan daun – daun ……..” Dialog ini terpancul keluar dari mulut Dali kerana dia mengagumi isterinya berjaya menguasai keseluruhan kehidupan keluarganya dengan ketabahan dan kecekalan Tijah dalam beberapa hal yang dia sendiri tidak mampu hadapi. Ini bermakna penulis berjaya membakar semangat kaum wanita agar sama berdaya saing dengan kaum lelaki yang sebelum ini dianggap lemah melalui watak Tijah. Pemilihan kata seperti kata sinar menimbulkan rasa dihargai. Kata sinar membawa makna cahaya atau sesuatu yang penting dalam hidup Dali, sepertimana cahaya matahari penting bagi kehidupan makhluk yang terdapat di atas muka bumi ini.

3.5 Novel “ Daerah Zeni ” Karya A. Samad Said
“ Ya, ya, aku pun tidak menderita,” kata Zedi, nadanya lebih mengejek. “ Kita ketiga – tiganya sedang bahagia, amat bahagia,” Zedi mula ketawa panjang, kemudian menipis menjadi tangisan. “ Tengok diri aku, tengok diri kakak, tengok diri bapa. Kita ketiga – tiganya manusia bahagia raya ! ” Dialog ini mengiaskan keadaan penderitaan yang ditanggung keluarga Zeni teramat perit hinggakan disamakan dengan sesuatu yang sebaliknya iaitu bahagia. Dialog “ Ya, ya, aku pun tidak menderita,” kata Zedi, nadanya lebih mengejek ini dilontarkan oleh Zedi terhadap kakaknya, Zeni yakni ketidakpuas hatiannya dengan keperitan hidup mereka walaupun disangkal oleh Zeni. Ini jelas menunjukkan bahawa Zedi seorang yang mudah putus asa dan kecewa berbanding dengan kakaknya yang lebih cekal dan tabah daripadanya. Rasa kecewa Zedi itu boleh didapati dari ayat ini Zedi mula ketawa panjang, kemudian menipis menjadi tangisan. Dalam dialog ini walaupun dia semacam ketawa iaitu macam orang gembira tetapi sebenarnya patah hati. Sebab itu ketawanya disusuli dengan tangisan akhirnya. Itulah perasaan sebenar Zedi. Dialog ini terlalu abstrak penyampaiannya. Makna tersirat banyak bermain dalam dialog ini. Contoh lain seperti penggunaan bahagia raya. Zedi sebenarnya mengandaikan bahawa kehidupan mereka terlalu susah tetapi sebaliknya mengiaskan maksud sebaliknya.
Keperitan hidup Zeni bukan setakat itu saja malah dalam soal rumah tangga. Dia merupakan janda yang telah bertemu dengan cinta baru. Walaupun demikian dia tidak mahu lalai dengan kebebasan yang ada padanya sekarang. Aku tak mahu itu berulang. Itu sebabnya aku berhati – hati dan teragak – agak …Dialog ini menunjukkan sikap berhati – hati Zeni sebelum derita lama berulang lagi. Dialog ini wujud di antara Zeni dan Zedi ekoran daripada kehadiran surat dari bekas suaminya. Dialog “ Aku berhati – hati… Kau … kau tahu itu ? ” Zeni memotong. “ Kita tak boleh mudah terima kilat pertama. Kau.. kau faham itu ?” ini mengambarkan Zeni seorang yang tidak mudah terpedaya dan tidak mudah mengalah dengan cubaan yang dialaminya sekarang walaupun adiknya memuji teman baru Zeni. “ Walaupun dengan orang seperti Ehran ? Dia … dia jenis orang yang ingin membina. Jenis ini terlalu sukar dijumpa …” Ini bermakna Zeni seorang yang cukup tegas dalam hal hidupnya. Dialog “ Aku tak mahu itu berulang. ” menjadi pegangan supaya dia tidak terjerumus dalam kegagalan lagi. Perkataan berulang mengingatkan Zeni supaya lebih berhati – hati di masa akan datang.
Hidup seksa Zeni yang berpunca dari bekas suaminya itu bukan berakhir dengan mudah. Hingga penamat cerita dalam novel ini pun penulis masih memaparkan kehidupan Zeni dibelenggu kisah silam bersama bekas suaminya masih bermain di fikiran Zeni. Ingatannya terhadap bekas suaminya semakin kuat hinggakan dia meluat apabila Zeni bertemu dengan Ehran, teman barunya. Perasaan geram dan meluatnya diperhatikan melalui dialog ini: “ Tak cukup dia meracun aku, sekarang dia meracunmu juga.” Dan dengan suara yang lebih marah Zeni menambah: …….Peracuuuun ! ” Penggunaan perkataan Peracuuuun menguatkan lagi bekas suaminya dulu memang pemusnah kehidupannya dulu. Penulis mengiaskan dengan perkataan meracun yakni bermakna menyeksa, sesuatu yang berunsur pemusnahan.

4.0 PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan novel – novel yang saya pilih di atas, penggunaan bahasa satira menerusi dialog – dialog lebih jelas kita fahami setelah menguraikan makna tersurat dan makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Penggunaan diksi, frasa, ayat serta konteks dan situasi yang bersesuaian melahirkan interaksi yang mencapai perkongsian maklumat semaksimumnya. Bagi masyarakat Melayu interaksi verbal ini sangat erat hubungannya dengan nilai dan budi masyarakatnya. Oleh itu novel – novel boleh dijadikan penyalur untuk masyarakatnya menitipkan makna tersurat dan tersirat yang terkandung di dalamnya. Ini adalah kerana novel – novel boleh berperanan sebagai cerminan budi masyarakat Melayu untuk menyampaikan makna – makna. Dalam komunikasi khususnya interaksi verbal, faktor penentuan makna seperti diksi, frasa, ayat serta konteks dan situasi yang digunakan harus dititikberatkan kerana aspek ini perlu dipertimbangkan demi menghasilkan tindak balas antara satu sama lain. Ini membuktikan interaksi verbal boleh dijadikan sebagai cerminan budi masyarakat melalui novel – novel Melayu. Ini adalah kerana banyak makna yang tersurat dan tersirat tersimpul di dalam novel – novel Melayu tersebut.
Misalannya penggunaan bahasa kiasan yang pada asalnya berupa peribahasa, pepatah, perumpamaan, perbandingan, bidalan dan ungkapan masih menjadi perhiasan gaya bagi bahasa Melayu. Bagi bahasa Melayu bentuk struktur dan pola bahasa kiasan asal itu sudah wujud semenjak zaman berzaman. Peribahasa, bidalan, perumpamaan, ungkapan dan perbandingan lama itu hidup dan masih diguna pakai sehingga kini. Dalam perkembangan bahasa Melayu yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan kebudayaan Melayu bahasa kiasan itu pun ikut berkembang. Tetapi bentuk atau pola strukturnya ada yang mengalami perubahan dan kata – kata yang membentuknya pun sudah banyak yang baru. Bahasa kiasan ini merupakan makna tersirat yang banyak terdapat dalam novel – novel yang saya pilih bertepatan dengan nilai dan budi masyarakat Melayu yang tidak suka berterus terang demi keakraban hubungan di antara mereka.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan