Jumaat, 22 Januari 2010

10 ayat pendek mengandungi Fi’il Madhi

1. 10 ayat pendek mengandungi Fi’il Madhi

ﺫﻫﺏ ﻣﺤﻣﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻠﻣﺪﺮﺴﺔ. -١


ﺴﻣﻊ ﻣﺤﻣﺩ ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻠﻘﺮﺍﻦ. -۲


ﻮﺻﻠﺖ ﻔﺮﻴﺩﺓ ﺍﻠﻰ ﺍﻠﻤﻠﻌﺐ. -٣


ﻤﺴﺢ ﺍﻠﻁﺎ ﻠﺐ ﺍﻠﺴﺒﻮﺮﺓ -٤


ﻗﺮءﺍت ﺍﺨﺘﻲ ﺍﻠﺠﺮﻴﺪ ﺓ -٥


ﻜﺘﺑﺕ ﺍﻠﺘﻠﻣﻴﺬﺓ ﺍﻠﺪﺮﺱ -٦


ﺴﻣﻊ ﺍﻷ ﻮﻻﺪ ﺘﻼﻮﺓ ﺍﻠﻘﺮآﻦ -٧


ﺮﺠﻊ ﺍﻠﻁﻼﺐ ﻣﻦ ﺍﻠﻤﺪﺮﺴﺔ -٨


ﺍﻠﻁﺎ ﻠﺑﺎﻦ ﺬﻫﺑﺎ ﺇﻠﻰ ﺍﻠﻤﮑﺘﺑﺔ -٩


ﻨﺠﺢ ﻋﺑﺪ ﺍﷲ ﻔﻲ ﺍﻹﻤﺗﺤﺎﻦ -١٠


2. 10 ayat pendek mengandungi Fi’il Mudhari’

ﺃﻨﺎ ﺃﻜﺗﺐ ﺍﻠﺮﺴﺎ ﻠﺔ ﺇﻠﻰ ﺃﺴﺮﺗﻲ ﻔﻰ ﺍﻠﻘﺮﻴﺔ -١


ﺍﻠﺗﻠﻣﻴﺬﺍﻦ ﺑﻌﻮﺪﺍﻦ ﻣﻦ ﺍﻠﻣﺪﺮﺴﺔ -۲


ﻫﻲ ﺗﻘﺮﺍء ﺍﻠﻘﺮﺍﻦ ﻔﻲ ﺍﻠﻤﺼﻠﻰ. -٣


ﻫﻭ ﻴﺮﺴﻢ ﺍﻠﺼﻭﺮﺓ -٤


ﻫﻢ ﻴﻠﻌﺑﻮﻦ ﻜﺮﺓ ﺍﻠﻘﺪﻢ ﻔﻲ ﺍﻠﻤﻠﻌﺐ -٥


ﺍﻨﺖ ﺘﻁﺎ ﻠﻌﻴﻦ ﺍﻠﺪ ﺮﺲ ﻜﻞ ﻴﻮﻢ -٦


ﺍﻧﺘﻢ ﺘﻂﺎﻠﻌﻮﻦ ﺍﻠﺪ ﺮﺲ ﻜﻞ ﻴﻮﻢ -٧


ﺍﻧﺘﻦ ﺘﻂﺎ ﻠﻌﻦ ﺍﻠﺪ ﺮﺲ ﻜﻞ ﻴﻮﻢ. -٨


ﺍﻧﺎ ﺍﻜﻞ ﺍﻻﺮﺰ ﻔﻲ ﺍﻠﻤﻂﻌﻢ -٩


ﺍﻠﻂﺎﻠﺑﺎﻦ ﻴﺬﻫﺑﺎﻦ ﺇﻠﻰ ﺍﻠﻤﮑﺘﺑﺔ -١٠


3. 10 ayat pendek mengandungi Fi’il Amr:


ﺍﻘﺮﺍء ﺍﻠﻘﺮﺍءﻦ -١


ﺍﻔﺘﺢ ﺍﻠﮑﺘﺎﺐ -۲


ﺍﻜﺘﺐ ﺍﻠﺪﺭﺲ ﻳﺎﻤﺤﻤﺪ -٣


ﻳﺎﻋﻟﻲ ﻮﺰﻳﺪ ﺇﺴﺭﺑﺎ ﺍﻟﻌﺼﻳﺭ -٤


ﺍﺠﻟﺴﻮﺍ ﻋﻟﻰ ﺍﻟﮑﺭﺴﻲ -٥


ﺍﻏﺴﻼ ﻴﺎ ﺍﺤﻤﺪ ﻮﻋﻟﻲ ﺍﻟﻤﻼ ﺑﺲ. -٦


ﺍﺸﺮﺑﻲ ﻴﺎ ﻔﺎﻂﻤﺔ ﺍﻠﻘﻬﻮﺓ -٧


ﺍﺪﺨﻠﻦ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻠﻤﺴﻠﻤﺎﺖ ﻔﻰ ﺍﻠﻤﺴﺠﺪ -٨


ﺍﻔﺘﺤﻲ ﻴﺎ ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻠﻨﺎ ﻔﺬ ﺓ -٩


ﺮﺘﺑﻮﺍ ﺍﻠﮑﺮﺴﻲ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﺤﻤﺪ. -١٠

4. 10 ayat pendek mengandungi tanda soal:

ﻤﺎ ﺍﺴﻤﻚ؟ -١


ﻜﻴﻒ ﺤﺎﻠﻚ؟ -۲


ﻫﻞ ﺍﻨﺖ ﻤﺪﺮﺱ؟ -٣


ﻤﺘﻰ ﺘﺬﻫﺏ ﺍﻠﻰ ﺍﻠﻤﺪﺮﺴﺔ؟ -٤


ﻜﻢ ﻋﻤﺮﻚ؟ -٥


ﺍﻴﻦ ﺑﻴﺖ ﻤﺤﻤﺪ؟ -٦


ﺑﻤﺎﺬﺍ ﺘﺬﻫﺑﻴﻦ ﺍﻠﻰ ﺍﻠﻤﺪ ﺮﺴﺔ؟ -٧


ﻫﻞ ﺍﻧﺗﻢ ﺍﻠﻂﻼﺐ؟ -٨


ﻤﻦ ﺗﮑﺗﺐ ﺍﻠﺭﺴﺎﻠﺔ؟ -٩


ﻠﻤﺎﺬﺍ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻠﻰ ﺍﻠﻤﻁﻌﻢ؟ -١٠

5. 10 ayat pendek mengandungi kata nama Maskulin dan Feminin:


ﻤﺤﻤﺪ ﺘﻠﻤﺬ ﻧﺷﻴﻄ. -١


ﻓﺎ ﻂﻤﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﻧﺷﻴﻂﺔ. -۲


ﺍﻠﻮﻠﺪ ﻤﺆﺪﺐ. -٣


ﺍﻠﺑﻧﺕ ﻤﺆﺪﺑﺔ -٤


ﻴﺬ ﻫﺐ ﺍﻠﻂﺎﻠﺐ ﺍﻠﻰ ﺍﻠﻤﺪﺮﺴﺔ ﺑﺎﻠﺪ ﺮﺍﺠﺔ -٥


ﻫﺬﺍ ﺯﻮﺮﻖ. -٦


ﻫﺬﻩ ﺍﻠﺪ ﺮﺍﺠﺔ ﺍﻠﻨﺎﺮﻴﺔ. -٧


ﺍﻠﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﺻﻠﻲ ﻔﻲ ﺍﻠﻤﺴﺠﺪ. -٨


ﺍﻠﻤﺴﻠﻢ ﻴﺼﻠﻲ ﻔﻲ ﺍﻠﻤﺴﺠﺪ. -٩


ﺍﻷﻢ ﺘﺎﻜﻞ ﺍﻠﻤﮑﺮﻮﻨﺔ -١٠
6. 10 ayat pendek mengandungi Kata Tunggal, Dua dan Jamak:


ﻫﺎﺘﺎﻦ ﺰﻫﺎﺮ ﺍﻤﻲ. -١


ﺃﻨﺖ ﻮﺼﻠﺖ ﻤﺑﮑﺮﺍ ﺍﻠﻴﻭﻢ. -۲


ﻫﺬﺍ ﻜﺗﺎ ﺍﺤﻤﺪ. -٣


ﻫﺆﻻء ﻜﺗب ﺍﺤﻤﺪ. -٤


ﻫﺬﺍﻦ ﻜﺗﺎﺒﺎﻦ ﺍﺤﻤﺪ. -٥


ﻫﺬﻩ ﺰﻫﺮﺓ ﺍﻤﻲ. -٦


ﻫﺆﻻء ﺍﺰﻫﺎﺮ ﺍﻤﻲ. -٧


ﺘﺼﻠﻲ ﻓﺎﻂﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻠﻤﺴﺠﺪ. -٨


ﻴﺼﻠﻮﻥ ﺍﻠﺮﺠﺎﻝ ﻔﻲ ﺍﻠﻤﺼﻟﻲ. -٩


ﻴﺼﻼﻥ ﺍﻠﺮﺠﻼﻥ ﻔﻲ ﺍﻟﻤﺼﻟﻲ -١٠

Tiada ulasan:

Catat Ulasan