Jumaat, 22 Januari 2010

Komujikasi

1.0 Pengenalan

Apabila kita membicarakan tentang komunikasi, sudah tentu kita akan memperkatakan bahawa komunikasi itu sebenarnya wujud dalam dua aspek iaitu komunikasi fizikal dan komunikasi antara manusia. Di negara kita pengajian komunikasi telah diperkenalkan secara ilmiah di institusi pengajian tinggi dalam sekitar awal tahun 1970-an. Manakala di negara Barat ianya diperkenalkan secara saintifik bermula sekitar tahun 1920-an.
Kehidupan sangat mementingkan komunikasi antara manusia. Manusia akan merasa kesunyian atau keseorangan jika tidak berkomunikasi dengan orang lain. Jika manusia tidak memiliki kemahiran dalam berkomunikasi sudah tentulah merasakan sesuatu kekurangan di dalam kehidupannya. Sekarang berkomunikasi bukan sahaja terhad untuk memenuhi keperluan hidup yang asas seperti bertutur dengan kawan-kawan atau sanak saudara namun di zaman kehidupan yang kompleks ini, setiap kelompok mesti pandai berkomunikasi antara satu sama lain demi memenuhi keperluan kehidupan.

2.0 Komunikasi
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat.
Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gesture, dan broadcasting. Komunikasi dapat berupa interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan.
Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut.
Sebenarnya terdapat begitu banyak definisi tentang komunikasi yang diperkatakan atau diberikan oleh pakar-pakar dan tokoh-tokoh komunikasi dalam penerbitan masing-masing. Berikut dihuraikan secara ringkas beberapa pengertian komunikasi;
i) Menurut Hybels dan Weavers (1992), melihat komunikasi sebagai apa sahaja proses di mana seseorang berkongsi maklumat, idea dan perasaan.
ii) Sementara Byrnes (1975), menganggap komunikasi sebagai satu proses interaksi antara manusia, di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak isyarat atau simbol, dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat, mempengaruhi tingkah laku, memujuk ataupun mengubah keadaan fizikal atau mental.
iii) Manakala French (1993), berpendapat komunikasi adalah satu usaha
mewujudkan saling memahami dalam minda orang lain.
iv) Abrams (1986), pula berpendapat komunikasi merupakan satu proses yang berterusan melibatkan pemindahan maklumat daripada sumber kepada penerimanya.
v) Aderson (1991), mentakrifkan komunikasi sebagai apa sahaja perlakuan yang boleh mendatangkan makna kepada orang lain sama ada secara sedar atau tidak.
vi) Clevenger (1991) bersetuju dengan Motley (1990) yang mengatakan komunikasi itu merupakan mesej yang dihantar mahu pun diterima secara sedar dan dengan niat.
vii) Motley (1990) menyimpulkan komunikasi sebagai mesej secara sedar yang ditujukan kepada orang lain dan diterima oleh mereka.
viii) Emery, Anlt dan Agee (1995) pula berpendapat, komunikasi ialah seni pemindahan maklumat, idea dan sikap daripada individu kepada individu lain.
Setelah dibuat penelitian tentang definisi di atas bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa komunikasi adalah satu proses manusia menghantar dan menerima mesej. Dengan kata lain, satu proses di mana manusia berkongsi atau bertukar idea, maklumat dan perasaan. Melalui komunikasi yang berkesan manusia boleh memahami antara satu sama lain. Sebaliknya komunikasi yang tidak tepat menyebabkan berlakunya salah faham sesama manusia dan seterusnya mencetuskan konflik yang lebih besar.

3.0 Teori
Pelbagai teori telah muncul hasil daripada penelitian-penelitian yang telah dijalankan. Pelbagai pendekatan telah digunakan untuk mengkaji dan menghasilkan teori. Namun perlu diingat, tiada satu teori atau pendekatan yang dianggap lengkap dan menyeluruh. Little John (1995), menegaskan bahawa teori adalah ringkasan dan rekaan, bukannya realiti. Seterusnya Little John (1996) pula menyatakan bahawa “teori ialah satu percubaan untuk menerangkan dan menjelaskan satu pengalaman, atau satu idea tentang bagaimana sesuatu kejajian itu berlaku”.
Griffin (1997) mengatakan bahawa “teori adalah peta tentang kebenaran, jawapan sementara yang dibentuk bagi persoalan yang timbul tentang sesuatu fenomena”. Seterusnya kita melihat beberapa pandangan pakar, Cragan dan Shields (1998) mendefinisikan teori sebagai “satu lambang yang mengandungi konsep-konsep dan perkaitan di antaranya yang membolehkan seseorang memahami, menjelas, menerang, menilai, membuat ramalan, dan membuat kawalan terhadap fenomena”
Kesimpulannya teori adalah kenyataan atau penerangan yang kita bentuk untuk menerangkan tentang sesuatu kejadian dan ianya berupa sementara. Kita boleh membuat ujian dan kajian secara sistematik untuk menentukan sama ada penerangan atau kenyataan boleh dibuktikan sahih atau sebaliknya. Kita juga boleh menerima, menolak atau mengubahsuai teori berdasarkan kajian yang kita jalankan.

4.0 Teori Komunikasi

Teori komunikasi memang mempunyai perkaitan yang rapat dengan komunikasi. Teori Komunikasi berperanan untuk menerang, menjelas, menilai dan membuat ramalan terhadap komunikasi. Sebenarnya terdapat begitu banyak definisi tentang teori komunikasi yang dicipta atau diberikan oleh para sarjana teori komunikasi dalam penerbitan masing-masing. Berikut dijelaskan secara ringkas beberapa pengertian teori komunikasi menurut para sarjana;
i) Menurut (Littlejohn, 1996), merupakan satu teori atau sekumpulan “collective wisdom”. Ianya boleh didapati dalam keseluruhan teori yang berkaitan dengan proses komunikasi.
ii) (Borman, 1989), pula berpendapat satu perkataan atau istilah yang menjadi nadi di dalam apa jua proses perbincangan atau analisis. Proses ini hendaklah dilakukan secara berhati-hati, sistematik, dan sedar tentang komunikasi.
iii) Manakala (Cragon & Shield, 1998) pula berpendapat satu kenyataan yang mengandungi konsep yang membantu memberi sama ada secara keseluruhan atau sebahagian sahaja. Ianya juga memberi keterangan, penjelasan dan mempunyai perkaitan antaranya di samping membolehkan seseorang inidividu memahami, menjelas dan menilai sesuatu fenomena serta ramalan.
iv) Rumusan daripada Narimah Ismail, 2004 ; teori adalah kenyataan atau penerangan yang kita bentuk untuk cuba menerangkan tentang sesuatu fenomena. Ia adalah bersiafat sementara dan penyelidikan secara sistematiki perlu untuk membuktikan bahawa sesuatu penyataan benar atau palsu.

Maka jelaslah di sini, teori komunikasi itu sebenarnya berbagai-bagai. Setiap teori memberi penerangan mengenai konsep yang berbeza. Tidak semua teori dapat memberi penjelasan, penerangan, penilaian dan ramalan yang serupa. Lantaran itu banyak teori komunikasi menerangkan aspek komunikasi yang berbeza. Maka bagi membuat klasifikasi sesuatu teori komunikasi, metateori sangat diperlukan. Dengan ini bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa teori komunikasi adalah suatu teori yang digunakan untuk menerangkan, menjelaskan, menilai, membuat ramalan, dalam memahami fenomena komunikasi.

4.1 Peranan Teori Komunikasi
Fungsi utama Teori Komunikasi ialah fokus penumpuan terhadap sesuatu bidang dalam membuat sesuatu kajian. Ianya juga berperanan membantu seseorang individu memberi penerangan sesuatu idea, menghurai, menjelaskan situasi dan membuat ramalan tentang fenomena komunikasi tersebut. Di samping itu, menurut (Little john, 1999) ianya juga bertindak sebagai kawalan dan panduan untuk menjalankan penyelidikan tentang komunikasi. Berikut dihuraikan beberapa fungsi Teori Komunikasi:

(a) Teori Membantu Dalam Membuat Ramalan
Ini bermaksud teori yang mengandungi variable dan hubungan di antaranya membolehkan kita membuat ramalan atau jangkaan yang kita tidak pernah alami langsung sebelum ini.

(b) Teori Memanjangkan Ilmu
Teori juga dapat memanjangkan pengetahuan manusia serta melebihi perkara yang kita lihat. Sekiranya tidak ada teori, kita tidak dapat melihat melibihi perkara yang berlaku di hadapan kita. Ini jelas menunjukkan teori membantu kita melihat perkara yang kita tidak pernah lihat sebelum ini.


(c) Teori Merangsang & Menjadi Panduan Untuk Kajian Pada Masa Hadapan (heuristik)
Dengan wujudnya ramalan di dalam teori, maka ia dapat membantu para pengkaji komunikasi melakukan penyelidikan seterusnya dalam bidang masing-masing.

(d) Teori Menyusun & Membuat Rumusan Tentang Sesuatu Pengalaman
Teori juga membantu para sarjana mengumpul pengalaman yang banyak terhadap sesuatu perlakuan komunikasi ke dalam beberapa pernyataan. Dengan pernyataan ini, maka para pengguna dan pengkaji komunikasi akan dapat mengumpul segala pengetahuan yang telah dihasilkan oleh pelbagai pihak supaya mereka yang terlibat dalam bidang komunikasi mengetahuinya.

4.2 Jenis-jenis Teori Komuikasi

(a) Teori Am Komunikasi
Teori ini tidak mempunyai had masa sama ada dahulu, sekarang atau pada masa akan datang (boleh meramal). Boleh mengenalpasti konsep asas dan menjelaskan interaksi komunikasi yang asas bagi menerangkan perlakuan manusia. Teori ini menimbulkan persoalan sama ada teori itu sahih, berpengaruh, memberi penerangan tentang komunikasi yang boleh menjangkau pelbagai konteks interpersonal termasuklah kumpulan kecil, pengucapan awam, organisasi, masa dan antarabangsa.

(b) Teori Komunikasi Kontekstual
Hanya memberi penerangan dalam had media tradisional termasuklah interpersonal, kumpulan kecil, awam, organisasi, masa dan antara budaya. Ianya dikaitkan dengan konteks seperti Teori Penamaan (Gerbner), Teori Functional Decision Making, dan Role Emergence Theory. Sekarang banyak terdapat teori jenis ini yang sedang berkembang. Kedudukannya mungkin bertambah atau berkurangan kerana ada yang terpaksa digugurkan kerana tidak dapaat dibuktikan kebenarannya.

(c) Teori Mikro Komunikasi
Ianya menerangkan komunikasi pada tahap yang paling kecil di samping menerangkan aspek komunikasi yang menjangkau pelbagai konteks. Namun hanya memberi tumpuan kepada satu aspek komunikasi termasuklah cirri-ciri komunikator, mesej atau media sahaja. Teori ini juga membuat penilaian komunikasi yang agak sempit. Status teori mikro hanya diberi kepada teori yang menerangkan sebilangan kecil fenomena komunikasi.Teori mikro ini mementingkan kombinasi konstruk komunikasi yang mudah bagi menerangkan ciri komunikasi.


(d) Teori Khas Komunikasi
Juga dikenali teori ‘how to do’. Peranannya memberi panduan kepada pengamal komunikasi tentang jenis dan bentuk komunikasi yang merupakan gaya yang dipersetujui. Ianya juga berperanan bagaimana menjalankan temubual, merangka ucapan pembujukan dan berkomunikasi untuk mendapat mendapatkan kerja sama dalam konteks kesihatan.

(e) Teori Simbiotik
Teori jenis ini berasal daripada beberapa bidang seperti linguistik, Bahasa Inggeris, ekonomi, pengurusan, sains politik, psikologi, sosiologi, dan psiklogi sosial. Malahan teori jenis ini wujud dalam hubungan yang rapat dengan teori dalam bidang komunikasi.

4.3 Proses Teori Komunikasi
Secara amnya, proses pembuktian kebenaran ini dipanggil penyelidikan. Pada asasnya penyelidikan adalah cara berfikir bagi mengkaji fenomena secara terperinci, cara kaedah yang sesuai, interprestasi hasil dapatan untuk dikaitkan dengan dengan dapatan hasilan atau teori. Definisi Penyelidikan telah disarankan oleh beberapa pakar seperti berikut;
• Kerlinger (1973) penyelidikan adalah satu usaha menganalisis data melalui kaedah saintifik dengan cara formal dan sistematik.
• Syed Arabi (1993) mentakrifkan penyelidikan sebagai satu tatacara teatur yang hasilnya membolehkan penambahan ilmu pengetahuan.
• Salkind (1994) satu proses penemuan baru.

Dalam menentukan sesuatu teori berjaya atau menemukan kegagalan atau kerapuhan amat bergantung kepada cara ia dijelmakan iaitu proses yang dilalui. Dalam menyelesaikan masalah, sebenarnya manusia ingin mengetahui, mencari dan boleh menerangkan sesuatu kebenaran. Sebagai pelajar sudah tentu teknik menjawab sesuatu persolan itu memerlukan fakta, ulasan, contoh dan tapak yang kukuh untuk mendapatkan tahap nilai yang cemerlang.
Untuk mencari kebenaran sesuatu teori, persoalan, masalah hendaklah menggunakan kaedah saintifik, taakulan induktif dan deduktif yang merupakan asas untuk kebenaran tersebut. Untuk menyelidik dalam komunikasi hendaklah mengetahuai dan menjalankan kaedah seperti; eksperimen, tinjuan, analisis tekstual dan etnografi.

5.0 Kesimpulan
Setelah kita mengupas satu-persatu tentang komunikasi di atas, terbuktilah kebenaran pernyataan bahawa komunikasi itu adalah satu keperluan yang penting kepada manusia. Ringkasnya manusia tidak boleh hidup tanpa komunikasi. Pengetahuan teori komunikasi juga sangat penting kepada kita. Dengan memahami teori komunikasi kita akan memahami, menjelas, menerang, menilai, membuat ramalan, dan seterusnya membuat kawalan terhadap fenomena komunikasi. Kita di muka bumi ini tidak akan terlepas daripada mengalami proses komunikasi.
Kesimpulanya komunikasi adalah asas dan berkait rapat dengan tugas serta aktiviti harian pelajar khususnya dan masyarakat amnya. Dengan mengamalkan komunikasi kita dapat memujuk, memberitahu, mengajar dan menghibur. Teori komunikasi banyak membantu kita dalam menilai, menyusun, meramal dan bertindak dengan lebih cekap. Petikan daripada Narimah, 2004, setiap hari kita semua sentiasa tertakluk kepada fungsi dan peranan komunikasi sama ada secara intrapersonal, interapersonal, kumpulan, keorganisasian atau secara massa.

Kefahaman mengenainya akan banyak membantu kita dalam menjadikan diri kita insan yang berjaya dalam pelbagai konteks dan situasi baik sebagai pelajar, individu, ahli keluarrga, ahli masyarakat dan negara.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan