Jumaat, 22 Januari 2010

Media massa memainkan peranan penting dalam pembangunan dan berupaya mempengaruhi perlakuan khalayak, khususnya di negara sedang memba

1.0 Pengenalan


Media yang terdiri daripada pelbagai bentuk memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Tanpa media masyarakat sesebuah negara itu akan menjadi buta dan pekak. Setiap hari kita membaca akhbar, buku, majalah serta menonton televisyen (TV), surat khabar dan majalah. Media cetak dan media elektronik ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mencorakkan kehidupan manusia sama ada orang dewasa mahupun kanak-kanak. Oleh itu kita perlu tahu;

“Bagaimana orang ramai menggunakan media?”
“Apakah kesan media massa terhadap masyarakat dan golongan tertentu? “ “Apakah kesan media massa mempunyai pengaruh yang kuat, sederhana atau terhad terhadap kepentingan sesuatu isu?”
“ Adakah pihak tertentu boleh menggunakan media massa untuk memberi gambaran terhadap reality?”

Banyak kajian telah dibuat tentang pengaruh atau kesan media massa terhadap masyarakat. Kebangakan kajian lebih tertumpu terhadap memahami komunikasi massa sejak bidang komunikasi mula berkembang.1.2 Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihaklain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gesture, dan broadcasting. Komunikasi dapat berupa interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain.
Sebenarnya terdapat begitu banyak definisi tentang komunikasi yang diperkatakan atau diberikan oleh pakar-pakar dan tokoh-tokoh komunikasi dalam penerbitan masing-masing. Berikut dihuraikan secara ringkas beberapa pengertian komunikasi;

i) Menurut Hybels dan Weavers (1992), melihat komunikasi sebagai apa sahaja proses di mana seseorang berkongsi maklumat, idea dan perasaan.
ii) Sementara Byrnes (1975), menganggap komunikasi sebagai satu proses interaksi antara manusia, di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak isyarat atau simbol, dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat, mempengaruhi tingkah laku, memujuk ataupun mengubah keadaan fizikal atau mental.
iii) Manakala French (1993), berpendapat komunikasi adalah satu usaha mewujudkan saling memahami dalam minda orang lain.
iv) Abrams (1986), pula berpendapat komunikasi merupakan satu proses yang berterusan melibatkan pemindahan maklumat daripada sumber kepada penerimanya.
v) Aderson (1991), mentakrifkan komunikasi sebagai apa sahaja perlakuan yang boleh mendatangkan makna kepada orang lain sama ada secara sedar atau tidak.
vi) Clevenger (1991) bersetuju dengan Motley (1990) yang mengatakan komunikasi itu merupakan mesej yang dihantar mahu pun diterima secara sedar dan dengan niat.

Setelah dibuat penelitian tentang definisi di atas bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa komunikasi adalah satu proses manusia menghantar dan menerima mesej. Dengan kata lain, satu proses di mana manusia berkongsi atau bertukar idea, maklumat dan perasaan. Melalui komunikasi yang berkesan manusia boleh memahami antara satu sama lain. Sebaliknya komunikasi yang tidak tepat menyebabkan berlakunya salah faham sesama manusia dan seterusnya mencetuskan konflik yang lebih besar.

1.3 Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan perantaraan bahan. Dalam kenidupan kita, bahan-bahan perantaraan untuk menyampaikan maklumat seperti akhbar, buku, majalah, internet, telefon bimbit, dan televisyen adalah merupakan contoh bahan-bahan media massa. Bahan media massa ini mempunyai peranan penting dalam menyebarkan maklumat yang diperlukan oleh masyarakat.

Media ini akan memberi gambaran kepada kita tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Namun, di sebalik pentingnya media ini kepada kita harus juga kita ingat bahawa media massa ini mempunyai pengaruhnya terhadap pemikiran masyarakat serta boleh memberi kesan kepada kita. Oleh itu, tugasan ini membincangkan perihal Teori komunikasi massa yang dikatakan membawa pelbagai kesan kepada masyarakat.

Komunikasi massa adalah merujuk kepada komunikasi umum yang selalunya menggunakan perantaraan (Narimah Ismail, 2006: 17). Perantaraan yang dimaksudkan dalam komunikasi ini ialah penggunaan televisyen, akhbar, majalah, radio, dan buku. Bahan perantaraan ini juga digunakan sebagai satu alat komunikasi bagi menyampaikan maklumat serta apa yang berlaku di sekeliling kita. Dalam membincangkan perihal komunikasi massa, bahan perantaraan ini boleh memberi kesan terhadap masyarakat. Kesan media massa ini merujuk kepada perubahan perilaku dan pemikiran seseorang setelah menerima maklumat daripada media massa yang digunakannya dari segi emosi dan pemikiran.

2.0 Teori Komunikasi Massa

Terdapat banyak teori yang boleh kita gunakan dalam memahami fenomena yang berlaku di sekeliling kita dengan menggunakan teori-teori komunikasi massa berdasarkan konsep-konsep teorinya. Beberapa teori komunikasi massa yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan dan memahami apa yang berlaku di sekeliling kita dan kesan terhadap khalayak adalah seperti Teori Penenaman (Cultivatiom Theory), dan Teori Penetapan Agenda (Agenda Setting Theory), Teori Pilin Kesenyapan (Spiral of Silence ).

2.1 Teori Penanaman (Cultivatiom Theory)

Teori ini deperkenalkan oleh George Gabner dan rakan-rakannya daripada Kajian Komunikasi Annenberg, Universiti Pennsylvania. Menurut Gabner (1973), televisyen merupakan alat yang banyak mempengaruhi cara hidup sesuatu masyarakat.

Gebner berpendapat mereka yang banyak menonton televisyen (melebihi 4 jam sehari ) akan dipengaruhi dari segi idea dan gambaran realitinya oleh maklumat yang diperolehi dari televisyen. Kesannya terhadap pendedahan kepada maklumat yang sama dari televisyen ini dianggap sebagai kesan penanaman, iaitu pembentukan nilai, peranan dan “world view” yang sepunya.


2.2 Teori Penetapan Agenda (Agenda Setting Theory),

Teori ini lahir daripada rasa tidak puas hati terhadap kesan media massa. Teori ini mula terkenal pada awal tahun 1970-an dan mengandaikan bahawa media massa boleh mempengaruhi pendapat awam sekiranya ia memberikan lebih perhatian kepada beberapa isu dan mengurangkan perhatian kepada isu yang lain. Khalayak akan lebih tahu tentang perkara-perkara yang lebih penting yang


disampaikan oleh media dan akan menentukan kepentingan sesuatu perkara itu mengikut susunan kepentingannya. Contohnya, akhbar akan menyiarkan berita mengikut kepentingan ataupun apa yang dirasakan amat diingini oleh pembaca.

Lazimnya, kita sebagai khalayak yang menggunakan media akan berbincang tentang perkara-perkara yang menjadi tajuk berita pada suatu hari tersebut. Berdasarkan andaian itu, media dianggap mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pemikiran khalayak dengan menetapkan agenda tehadap perkara yang dibincangkan dan difikirkan.

2.3 Teori Pilin Kesenyapan (Spiral of Silence ).

Teori ini mula diutarakan oleh Noelle-Neumann (1974). Menurutnya, media massa berperanan untuk membantu dalam pembentukan pendapat umum. Pilin Kesenyapan berlaku apabila orang ramai tahu pandangan yang utama dan orang ramai juga boleh mengubah pandangan mereka mengikut pandangan utama semata-mata, tidak sanggup disingkirkan dari kumpulan kerana pendapat yang berbeza. Jika masyarakat di sekeliling tidak sependapat dengan kita maka kita akan berdiam diri dan tindakan


ini seolah-olah menggambarkan kita bersetuju dengan pandangan umum.
Media massa memainkan peranan yang penting dalam Teori Pilin Kesenyapan kerana media yang mengutarakan pandangan utama. Dengan itu, media massa berupaya untuk mempengaruhi kesediaan untuk penyatakan pendapat hanya dalam keadaan tertentu sahaja.

3.0 Teori yang dipilih ( Teori Penanaman (Cultivatiom Theory)

Menurut Gabner (1973), televisyen merupakan alat yang banyak mempengaruhi cara hidup sesuatu masyarakat.

Gebner berpendapat mereka yang banyak menonton televisyen (melebihi 4 jam sehari ) akan dipengaruhi dari segi idea dan gambaran realitinya oleh maklumat yang diperolehi dari televisyen.

Kesannya terhadap pendedahan kepada maklumat yang sama dari televisyen ini dianggap sebagai kesan penanaman, iaitu pembentukan nilai, peranan dan “world view” yang sepunya.


3.1 Televisyen

Televisyen adalah merupakan salah satu bahan media yang penting di kalangan masyarakat di dunia. Kebolehan media ini menyampaikan maklumat dengan cepat dan pantas menjadikan media sebagai satu saluran media pilihan ramai bagi mengikuti dan mendapatkan maklumat terkini serta perkembangan isu semasa yang mereka kehendaki.

Berdasarkan Teori Penanaman televisyen merupakan alat yang banyak mempengaruhi cara hidup sesuatu masyarakat. Mereka yang banyak menonton televisyen (melebihi 4 jam sehari ) akan dipengaruhi dari segi idea dan gambaran realitinya oleh maklumat yang diperolehi dari televisyen.

Oleh hal yang demikian, pengaruh yang kuat kepada penontonnya apabila televisyen boleh menyampaikan maklumat dengan cepat dan terkini selaras dengan kehendak mereka. Selain itu, kebolehan televisyen menyampaikan maklumat dalam bentuk audio visual juga menjadikan media massa ini memberi pengaruh dan kesan yang kuat kepada penontonnya dan terdorong untuk mempercayai tentang apa yang disampaikan melalui televisyen.
3.2 Pengaruh Televisyen Terhadap Khalayak

Menurut Rohana Bee dan Saribahnor Abdul Dal (1991), kesan negatif televisyen menyebabkan jenayah bertambah dan akhlak muda-mudi kian rosak. Masyarakat kita semakin hilang nilai-nilai budaya yang baik. Kanak-kanak saban hari disogokkan dengan pelbagai rancangan kartun yang kadangkala mempamerkan keganasan. Begitu juga dengan pelbagai jenis iklan di layar televisyen yang berupaya meransang kanak-kanak supaya lebih peka.

3.2.1 Penonton Memberi Jawapan Yang Melebihi Keadaan Yang Sebenarnya

Para penonton yang banyak menghabiskan masanya menonton televisyen akan membuat tanggapan yang lebih berdasarkan apa yang telah diamatinya daripada tontonannya. Mereka akan membaut tanggapan lebih daripada apa yang digambarkan oleh televisyen tontonan mereka. Oleh itu, pandangan ini ditanam daripada pendedahan mereka kepada program televisyen. Anggapan bahawa setiap yang digambarkan oleh program televisyen adalah sesuatu yang benar berlaku tanpa terus membuat pertimbangan ke atas apa yang telah disampaikan oleh media massa itu.

3.2.2 ‘Mainstreaming’ dan ‘Resonance’

Penonton akan terpahat dalam jiwanya bahawa keganasan akan berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja kerana dipengaruhi penyebaran fenomena keganasan melalui program televisyen. Daripada program-program televisyen yang berupa unsur-unsur keganasan seperti merompak, pembunuhan, serta keganasan yang lain menyebabkan sesetengah golongan menjadi takut akan keadaan ini.
Penanaman pemikiran sebegini telah menjadikan golongan ini membuat tanggapan yang sama bahawa keganasan sentiasa berlaku dan merasakan keganasan sentiasa mengekori mereka. Oleh itu, mereka sentiasa berada dalam ketakutan.Akibat pengulangan peristiwa-peristiwa yang berunsur keganasan dalam program televisyen telah memberi ‘resonance’ kepada penotonnya yang pernah mengalami perkara yang sama.
Oleh itu, kesan penanaman akan menjadi lebih kukuh setelah mengimbas kembali peristiwa yang pernah menimpa mereka dengan apa yang ditayang semula oleh televisyen.


3.2.3 Isu Sosial Semakin Menular Akibat Pengaruh Penotonan Televisyen.

Akibat daripada sentiasa didedahkan dengan maklumat dan gambaran berlakunya kejadian seperti isu keganasan, maka ada segelintir daripada golongan-golongan tertentu akan menjadikan apa yang telah mereka lihat itu sebagai satu ilham dalam melakukan keganasan. Hal sedemikian telah membawa kepada peningkatan kes keganasan ini berdasarkan pengalaman penontonan mereka. Walaubagaimanapun media masa seharusnya jangan terlalu taksub dalam penetapan agenda mereka kerana apa yang kita perlu titik-beratkan disini adalah perkembangan yang sihat kepada remaja kita golongan pelapis yang harus dijauhkan dari masalah sosial ini.

3.2.4 Kehilangan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Persekitarannya

Penanaman perasaan takut akibat penontonan program yang mengandungi unsur-unsur keganasan dalam televisyen telah mewujudkan fenomena kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap persekitaran. Manusia di dunia ini saling tidak mempercayai antara satu sama lain akibat takut berlakunya keganasan seperti yang telah mereka tontoni dalam televisyen. Oleh hal yang sedemikian, perasaan takut akibat terdorong oleh keganasan yang dipaparkan di kaca televisyen ini telah menghakis nilai semangat bermasyarakat di dunia ini.

Seperti yang telah dijelaskan, pelbagai tanggapan dan pandangan timbul hasil pengaruh kuat daripada media ini. Untuk memperjelaskan hal ini, kita lihat contoh apabila dua negara yang berlainan ideologinya, maka rangkaian televisyen negara terbabit akan menyampaikan berita tentang sesuatu agenda seperti isu keganasan yang berlaku sekarang berdasarkan kecenderungan negara serta tanggapan masing-masing berkenaan isu tersebut.

Dengan ini juga, penyaluran maklumat yang disiarkan oleh kedua-dua negara tersebut dalam penyampaian maklumat melalui rangkaian televisyen juga berbeza mengikut kefahaman kedua-dua negara. Di sini media massa seperti televisyen sangat memainkan peranan dalam mempengaruhi tanggapan umum.

Hal ini menyebabkan pemikiran masyarakat akan terdorong kepada tanggapan media masing-masing. Akibatnya, penonton rangkaian televisyen akan timbul satu reaksi seperti takut dan berasa marah berikutan maklumat yang telah disampaikan jika maklumat itu negatif bagi penontonnya tanpa mengetahui gambaran sebenar tentang apa yang sedang berlaku.

4.0 Penutup

4.1 Kesimpulan

Media massa seperti televisyen, radio, akhbar, majalah, dan buku sememangnya satu bahan perantaraan komunikasi massa yang sentiasa di hati masyarakat. Namun, di sebalik apa yang disampaikan oleh media-media massa ini berdasarkan beberapa teori ianya boleh mempengaruhi masyarakat. Terpulang kepada seseorang individu itu sama ada terus mempercayainya, membuat pertimbangan atau mengabaikan berita yang disampaikan begitu sahaja dan sama-sama menjadikan agenda yang ditetapkan oleh media itu sebagai agenda umum.

Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan daripada apa yang telah disampaikan oleh pihak media ini, seharusnya kita berpandukan garis panduan yang telah ditentukan oleh
pakar komunikasi dalam menentukan kuasa media massa seperti melihat kredebiliti iaitu setakat mana media itu boleh dipercayai semasa sesuatu isu itu diperkatakan, sejauh manakah kesahihan maklumat yang disampaikan oleh media massa, adakah sesuatu yang disampaikan oleh media itu bertentangan dengan budaya atau nilai masyarakat kita dan dalam menerima maklumat dari media hendaklah kita membuat pertimbangan yang sewajarnya tanpa menerima bulat-bulat maklumat itu. Dengan ini hendaklah kita menggunakan rasional dalam menilai sesuatu apa yang disampaikan oleh media ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan